Top

Tính Năng

Cuối triều Thương, Trụ Vương vô đạo đã tạo điều kiện cho ác bá nhiều nơi lợi dụng tung hành, gây ra bao cảnh lầm than khổ ải cho những bách tính vô tội.

Trước tình cảnh đó, Chuyển Sinh Lão Lão quyết định ra tay cứu giúp tam giới một lần nữa. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà Chuyển Sinh Lão Lão giao phó, quý kỳ sĩ tam giới có thể tiến hành Chuyển Sinh nhân vật để gia tăng thêm sức mạnh, dễ dàng hạ gục kẻ ác đạo để cứu giúp dân lành.

Điều kiện tham gia Chuyển Sinh

Chuyển Sinh 1
 • Nhân vật chưa chuyển sinh.
 • Đẳng cấp hiện tại 200.
 • Có đủ các vật phẩm trong danh sách sau:
Danh sách vật phẩm cần có đủ
01 Chứng Nhận Hiên Viên09 Cửu Chuyển Bình
01 Chứng Nhận Thần Nông01 Chuyển Sinh Bình
01 Chứng Nhận Xi Vưu01 Càn Khôn Tái Tạo Đơn
Chuyển Sinh 2
 • Nhân vật đã Chuyển Sinh 1.
 • Đẳng cấp hiện tại 200.
 • Có đủ các vật phẩm trong danh sách sau:
Danh sách vật phẩm cần có đủ
02 Chứng Nhận Hiên Viên09 Cửu Chuyển Bình
02 Chứng Nhận Thần Nông02 Chuyển Sinh Bình
02 Chứng Nhận Xi Vưu02 Càn Khôn Tái Tạo Đơn

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú
Phong Thần
Chuyển Sinh Lão Lão

Vị trí:

 • Ngọc Hư Cung (212/196).
 • Sùng Thành Doanh (202/199).
 • Xi Vưu Mộ (196/202).
 • Tây Kỳ (182/192).
 • Triều Ca (212/190).

Chức năng:

 • Ghép Cửu Chuyển Bình.
 • Chuyển sinh cho nhân vật đã đủ điều kiện.
 • Nhận thưởng cho nhân vật đã Chuyển Sinh.
Phong Thần
Cửu Chuyển Tiên Đan

Nguồn gốc: Thông qua đánh quái tại Vạn Tiên Trận Phong.

Tính chất:

 • Được phép giao dịch, bày bán, bán cửa hàng giá 1 lượng, xếp chồng 100 cái/ô.
 • Không được phép ném ra.
 • Trọng lượng là 0.
Phong Thần
Cửu Chuyển Bình

Nguồn gốc: Ghép 1.000 Cửu Chuyển Tiên Đan.

Tính chất:

 • Được phép giao dịch, bày bán, ném ra.
 • Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Xếp chồng 100 cái/ô.
Phong Thần
Chuyển Sinh Bình

Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi tham gia các hoạt động, sự kiện trong trò chơi và sử dụng Thiên Khố Lệnh Phù 2.

Tính chất:

 • Không được phép ném ra.
 • Được phép giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 1 Lượng, xếp chồng 100 cái/ô.
Phong Thần
Chứng Nhận Thần Nông

Nguồn gốc: Nhân vật khi nhận nhiệm vụ Chuyển Sinh và có trong tổ đội kết thúc các Boss Hiên Viên, Xi Vưu và Thần Nông.

Tính chất:

 • Không thể bày bán, giao dịch, ném ra.
 • Có thể bán cửa hàng giá 01 lượng, xếp chồng 100 cái/ô.

Lưu ý: Vật phẩm Chứng Nhận đem về nộp cho Chuyển Sinh Lão Lão để Chuyển sinh.

Phong Thần
Chứng Nhận Hiên Viên
Phong Thần
Chứng Nhận Xi Vưu
Phong Thần
Càn Khôn Tái Tạo Đơn

Nguồn gốc: Mua từ Kỳ Trân Các giá 60 tiền Đồng.

Tính chất:

 • Không được phép ném ra, xếp chồng.
 • Được phép giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 01 lượng.

Công dụng:

 • Nguyên liệu dùng để Chuyển Sinh
 • Mỗi lần dùng Càn Khôn Tái Tạo Đơn sẽ tăng 10 cấp độ.
 • Đẳng cấp từ 170 đến 179 sử dụng chỉ tăng lên cấp 180.
Phong Thần
Tụ Hồn Châu

Nguồn gốc:

Tính chất:

 • Có thể bày bán, giao dịch, ném ra.
 • Có thể bán cửa hàng, xếp chồng.
 • Giới hạn: Mỗi nhân vật chỉ có thể dùng 20 Tụ Hồn Châu.

Công dụng: Tăng 1 điểm mỗi loại Sức Mạnh, Thân Pháp, Thể Chất, Ngộ Tính.

Lưu ý: Chỉ những kỳ sĩ đã Chuyển Sinh mới được sử dụng.

Để có thể Chuyển Sinh, quý kỳ sĩ phải tìm đến Chuyển Sinh lão Lão nhận nhiệm vụ. Tham gia đánh Boss của 03 hệ phái Giáp sĩ, Đạo sĩ, Dị nhân, kỳ sĩ thu thập đủ các loại Chứng Nhận mới có thể hoàn thành nhiệm vụ Chuyển Sinh.

Tiến hành Chuyển Sinh

 • Nhân vật đối thoại với Chuyển Sinh Lão Lão để tiến hành Chuyển Sinh 1:
Điều kiện Chuyển Sinh 1Sau khi Chuyển Sinh 1
 • Nhân vật chưa Chuyển Sinh.
 • Đẳng cấp hiện tại 200.
 • Có đủ các vật phẩm trong danh sách sau:
Danh sách vật phẩm cần có đủ
01 Chứng Nhận Hiên Viên09 Cửu Chuyển Bình
01 Chứng Nhận Thần Nông01 Chuyển Sinh Bình
01 Chứng Nhận Xi Vưu01 Càn Khôn Tái Tạo Đơn
 • Đẳng cấp giảm xuống 180.
 • Điểm thuộc tính:
  • Điểm thuộc tính ngẫu nhiên từ đẳng cấp 1 đến cấp 200 trước Chuyển Sinh 1.
  • Điểm thuộc tính ngẫu nhiên từ đẳng cấp 118 đến cấp 180 sau khi Chuyển Sinh 1.
  • Điểm thuộc tính cơ bản của hệ khi khởi tạo nhân vật.
  • Điểm thuộc tính cơ bản khi đạt đẳng cấp 180.
 • Số lượng Tụ Hồn Châu có thể sử dụng là 20 cái.
 • Nhận được trạng thái hỗ trợ Chuyển Sinh 1.
 • Nhân vật đối thoại với Chuyển Sinh Lão Lão để tiến hành Chuyển Sinh 2:
Điều kiện Chuyển Sinh 2Sau khi Chuyển Sinh 2
 • Nhân vật đã Chuyển Sinh 1.
 • Đẳng cấp hiện tại 200.
 • Có đủ các vật phẩm trong danh sách sau:
Danh sách vật phẩm cần có đủ
02 Chứng Nhận Hiên Viên09 Cửu Chuyển Bình
02 Chứng Nhận Thần Nông02 Chuyển Sinh Bình
02 Chứng Nhận Xi Vưu02 Càn Khôn Tái Tạo Đơn
 • Đẳng cấp giảm xuống 165.
 • Điểm thuộc tính:
  • Điểm thuộc tính ngẫu nhiên từ đẳng cấp 1 đến cấp 200 trước Chuyển Sinh 1.
  • Điểm thuộc tính ngẫu nhiên từ đẳng cấp 118 đến cấp 200 trước Chuyển Sinh 2.
  • Điểm thuộc tính ngẫu nhiên từ đẳng cấp 118 đến cấp 165 sau khi Chuyển Sinh 2.
  • Điểm thuộc tính cơ bản của hệ khi khởi tạo nhân vật.
  • Điểm thuộc tính cơ bản khi đạt đẳng cấp 165.
 • Số lượng Tụ Hồn Châu có thể sử dụng thêm 20.
 • Nhận được trạng thái hỗ trợ Chuyển Sinh 2.

Lưu ý

Nếu nhân vật chưa sử dụng tối đa số Tụ Hồn Châu của lần Chuyển Sinh 1, khi Chuyển Sinh 2 số lượng Tụ Hồn Châu có thể sử dụng sẽ bao gồm số lượng còn thiếu của lần trước và 20 Tụ Hồn Châu.

Nhận nhiệm vụ Chuyển Sinh

Đối thoại với NPC Chuyển Sinh Lão Lão để nhận nhiệm vụ Chuyển Sinh.

 • Điều kiện nhận nhiệm vụ: Nhân vật phải có đẳng cấp 200.
 • Lưu ý:
  • Nhân vật phải nhận nhiệm vụ Chuyển Sinh trước, sau đó tham gia đánh Boss mới có thể nhận được Chứng Nhận.

  • Ngoài ra người  chơi có thể thành lập tổ đội để hoàn thành nhiệm vụ. Thành viên trong tổ đội phải nhận xong nhiệm vụ mới được nhận thưởng.

Hệ BossThời điểmĐịa điểmTọa độ
Phong Thần
Boss Hệ Phái Giáp Sĩ

1 ngày sẽ có 3 đợt xuất hiện Boss:

 • Đợt 1: Từ 08h00 đến 11h00.
 • Đợt 2: Từ 14h00 đến 17h00.
 • Đợt 3: Từ 19h00 đến 22h00.
Bắc Hải206/174
Sùng Thành202/177
Yến Sơn226/200
Phong Thần
Boss Hệ Đạo Sĩ
Chân núi Côn Lôn208/209
Tây Côn Lôn211/224
Thủ Dương Sơn173/186
Phong Thần
Boss Hệ Dị Nhân
Ải Du Hồn204/210
Miêu Cương210/184
Cự Lộc235/189

Phần thưởng sau khi tiêu diệt Boss

Sau khi tiêu diệt Boss, quý kỳ sĩ sẽ nhận được vật phẩm ngẫu nhiên sau:

Vật phẩm
Pháp Bảo 1xVũ khí Hoàng Kim 10x Dị Nhân
Pháp Bảo 5xLam Bảo Thạch
Pháp Bảo 7xHồng Bảo Thạch
Bí kíp dành cho Giáp SĩXích Viêm Lương Ngọc (chưa mài)
Bí kíp dành cho Đạo SĩXích Viêm Danh Ngọc (chưa mài)
Bí kíp dành cho Dị NhânThanh Minh Lương Ngọc (chưa mài)
Trang bị Lục 10x Giáp SĩThanh Minh Danh Ngọc (chưa mài)
Trang bị Lục 10x Đạo SĩTử Hà Lương Ngọc (chưa mài)
Trang bị Lục 10x Dị NhânTử Hà Danh Ngọc (chưa mài)
Vũ khí Hoàng Kim 10x Giáp Sĩ200 Cửu Chuyển Tiên Đan
Vũ khí Hoàng Kim 10x Đạo SĩTụ Hồn Châu

Sau khi tiến hành Chuyển Sinh, quý kỳ sĩ tam giới sẽ nhận được những hiệu quả và trạng thái hỗ trợ đặc biệt cho nhân vật như sau:

Đẳng cấp sau Chuyển Sinh

 • Chuyển Sinh 1: Đẳng cấp nhân vật sẽ trở về 180.
 • Chuyển Sinh 2: Đẳng cấp nhân vật sẽ trở về 165.
 • Lưu ý: Đẳng cấp Tiên Ma không thay đổi.

Điểm thuộc tính

 • Cộng thêm điểm ngẫu nhiên mà nhân vật có được trước khi Chuyển Sinh.
 • Khi tiến hành Chuyển Sinh 2 sẽ cộng thêm điểm thuộc tính ngẫu nhiên mà nhân vật nhận được của cả hai lần thăng cấp 200.
 • Đối với các nhân vật đã Chuyển Sinh 1 trước đây, sau khi tiến hành Chuyển Sinh 2 sẽ được cộng thêm 32 điểm thuộc tính vào các chỉ số: Sức Mạnh, Thân Pháp, Thể Chất, Ngộ Tính. Đồng thời điều chỉnh lại các chỉ số thuộc tính theo tỉ lệ của từng hệ.
 • Mỗi lần Chuyển Sinh nhân vật có thể sử dụng thêm 20 Tụ Hồn Châu.

Trạng thái hỗ trợ sau Chuyển Sinh

STTHiệu quảĐiểm số
Chuyển Sinh 1Chuyển Sinh 2
1Phòng Ngự5060
2Kháng Lôi20%30%
3Kháng Thổ20%30%
4Kháng Băng20%30%
5Kháng Hỏa20%30%
6Hỏa Sát2530
7Băng Sát2530
8Thổ Sát2530
9Lôi Sát2530
10Sát Thương Cơ Bản2530

Vòng sáng Chuyển Sinh

Vòng sáng Chuyển Sinh 1Ghi chú
Phong Thần
Đối với nhân vật nam

Không thể kích hoạt khi chưa Chuyển Sinh.

Qua ngày kích hoạt lại.

  • Phòng Ngự 50 điểm.
  • Kháng Lôi 20%.
  • Kháng Thổ 20%.
  • Kháng Băng 20%.
  • Kháng Hỏa 20%.
  • Hỏa Sát 25 điểm.
  • Băng Sát 25 điểm.
  • Thổ Sát 25 điểm.
  • Lôi Sát 25 điểm.
  • Sát Thương Cơ Bản 25 điểm.
Phong Thần
Đối với nhân vật nữ
Vòng sáng Chuyển Sinh 2Ghi chú
Phong Thần
Đối với nhân vật nam

Không thể kích hoạt khi chưa Chuyển Sinh.

Qua ngày kích hoạt lại.

  • Phòng Ngự 60 điểm.
  • Kháng Lôi 30%.
  • Kháng Thổ 30%.
  • Kháng Băng 30%.
  • Kháng Hỏa 30%.
  • Hỏa Sát 30 điểm.
  • Băng Sát 30 điểm.
  • Thổ Sát 30 điểm.
  • Lôi Sát 30 điểm.
  • Sát Thương Cơ Bản 30 điểm.
Phong Thần
Đối với nhân vật nữ

Để thuận tiện hơn cho việc Chuyển Sinh nhân vật, Bổn Pháp thân mời quý kỳ sĩ tam giới cùng theo dõi hướng dẫn sau đây:

Hình ảnhGhi chú
Phong Thần
 • Kỳ sĩ đối thoại với NPC Chuyển Sinh Lão Lão để nhận nhiệm vụ Chuyển Sinh.
 • Vị trí:
  • Ngọc Hư Cung (212/196).
  • Sùng Thành Doanh (202/199).
  • Xi Vưu Mộ (196/202).
  • Tây Kỳ (182/192).
  • Triều Ca (212/190).
Phong Thần
 • Đánh quái trong Vạn Tiên Trận (Phong) nhận Cửu Chuyển Tiên Đan, dùng để ghép Cửu Chuyển Sinh Bình.
 • Lưu ý: Đánh quái tổ đội cũng có thể nhận được Cửu Chuyển Tiên Đan.
Phong Thần
 • Sau khi nhận nhiệm vụ, nhân vật tìm đánh Boss tại các bản đồ để nhận vật phẩm.
Phong Thần
 • Sau khi thu thập đủ vật phẩm cần thiết, nhân vật đến NPC Chuyển Sinh Lão Lão để tiến hành Chuyển Sinh.
 • Chuyển Sinh thành công, nhân vật sẽ nhận được trạng thái hỗ trợ và danh hiệu Thần Thoại Tuyệt Kỹ thời hạn 1 năm (có thể kích hoạt lại khi hết thời hạn).