Quay về Trang chủ

Trang bị và vũ khí Tinh Quân

Từ 01-06-2013

Đầu trang

Nâng cấp

01-01-70

Ngay sau khi hình ảnh và các chỉ số thuộc tính hấp dẫn của trang bị Tinh Quân - phần thưởng "khủng" từ giải đấu Quần Anh Hội 6 được giới thiệu, khắp chốn tam giới ai nấy cũng đều khao khát sớm được sở hữu bộ trang bị quý giá này trong tay.

Trước tình hình yêu ma ngày càng lộng hành, vị Thái Thượng Lão Quân ở Diêu Trì (188/200) quyết định truyền lại công thức thăng cấp trang bị Tinh Quân để giúp quý kỳ sĩ tam giới có thể phát huy tối đa sức mạnh của mình, dễ dàng tiêu diệt những kẻ ác đạo giải cứu bách tính vô tội.

Thăng cấp thường

Thăng cấp Nguyên liệu cần thiết Nhận được
1 01 trang bị Tinh Quân Trang bị Tinh Quân thăng cấp 1 lần
01 Lam Bảo Thạch
01 Hình Thiên Ấn
01 vạn lượng
3 01 trang bị Tinh Quân thăng cấp 2 lần Trang bị Tinh Quân thăng cấp 3 lần
01 Lam Bảo Thạch
01 Hình Thiên Ấn
03 vạn lượng

Thăng cấp sơ cấp

Thăng cấp Nguyên liệu cần thiết Nhận được
4 01 trang bị Tinh Quân thăng cấp 3 lần
 • Thành công: Nhận được trang bị Tinh Quân thăng cấp 4 lần.
 • Thất bại: Nhận được trang bị Tinh Quân thăng cấp 3 lần.
02 Lam Bảo Thạch
02 Hình Thiên Ấn
03 Trang Bị Sơ Cấp (mảnh)
20 vạn lượng
5 01 trang bị Tinh Quân thăng cấp 4 lần
 • Thành công: Nhận được trang bị Tinh Quân thăng cấp 5 lần.
 • Thất bại: Nhận được trang bị Tinh Quân thăng cấp 4 lần.
02 Lam Bảo Thạch
02 Hình Thiên Ấn
03 Trang Bị Sơ Cấp (mảnh)
40 vạn lượng
6 01 trang bị Tinh Quân thăng cấp 5 lần
 • Thành công: Nhận được trang bị Tinh Quân thăng cấp 6 lần.
 • Thất bại: Nhận được trang bị Tinh Quân thăng cấp 5 lần.
02 Lam Bảo Thạch
02 Hình Thiên Ấn
03 Trang Bị Sơ Cấp (mảnh)
60 vạn lượng
7 01 trang bị Tinh Quân thăng cấp 6 lần
 • Thành công: Nhận được trang bị Tinh Quân thăng cấp 7 lần.
 • Thất bại: Nhận được trang bị Tinh Quân thăng cấp 3 lần.
03 Lam Bảo Thạch
03 Hình Thiên Ấn
03 Trang Bị Sơ Cấp nguyên)
200 vạn lượng
8 01 trang bị Tinh Quân thăng cấp 7 lần
 • Thành công: Nhận được trang bị Tinh Quân thăng cấp 8 lần.
 • Thất bại: Nhận được trang bị Tinh Quân thăng cấp 3 lần.
03 Lam Bảo Thạch
03 Hình Thiên Ấn
03 Trang Bị Sơ Cấp (nguyên)
400 vạn lượng
10 01 trang bị Tinh Quân thăng cấp 9 lần
 • Thành công: Nhận được trang bị Tinh Quân thăng cấp 10 lần.
 • Thất bại: Mất trang bị.
04 Lam Bảo Thạch
04 Hình Thiên Ấn
03 Trang Tinh Sơ Cấp
600 vạn lượng
12 01 trang bị Tinh Quân thăng cấp 11 lần
 • Thành công: Nhận được trang bị Tinh Quân thăng cấp 12 lần.
 • Thất bại: Mất trang bị.
04 Lam Bảo Thạch
04 Hình Thiên Ấn
03 Trang Tinh Sơ Cấp
1.000 vạn lượng

Thăng cấp cao cấp

Thăng cấp Nguyên liệu cần thiết Nhận được
4 01 trang bị Tinh Quân thăng cấp 3 lần Trang bị Tinh Quân thăng cấp 4 lần
02 Lam Bảo Thạch
02 Hình Thiên Ấn
01 Trang Nguyên Cao Cấp
30 vạn lượng
01 trang bị Tinh Quân thăng cấp 5 lần Trang bị Tinh Quân thăng cấp 6 lần
02 Lam Bảo Thạch
02 Hình Thiên Ấn
01 Trang Nguyên Cao Cấp
90 vạn lượng
7 01 trang bị Tinh Quân thăng cấp 6 lần Trang bị Tinh Quân thăng cấp 7 lần
03 Lam Bảo Thạch
03 Hình Thiên Ấn
01 Trang Nguyên Cao Cấp
300 vạn lượng
8 01 trang bị Tinh Quân thăng cấp 7 lần Trang bị Tinh Quân thăng cấp 8 lần
03 Lam Bảo Thạch
03 Hình Thiên Ấn
01 Trang Nguyên Cao Cấp
600 vạn lượng
9 01 trang bị Tinh Quân thăng cấp 8 lần Trang bị Tinh Quân thăng cấp 9 lần
03 Lam Bảo Thạch
03 Hình Thiên Ấn
01 Trang Nguyên Cao Cấp
900 vạn lượng
10 01 trang bị Tinh Quân thăng cấp 9 lần
 • Thành công: Nhận được trang bị Tinh Quân thăng cấp 10 lần.
 • Thất bại: Nhận được trang bị Tinh Quân thăng cấp 6 lần.
04 Lam Bảo Thạch
04 Hình Thiên Ấn
01 Trang Tinh Cao Cấp
600 vạn lượng
11 01 trang bị Tinh Quân thăng cấp 10 lần
 • Thành công: Nhận được trang bị Tinh Quân thăng cấp 11 lần.
 • Thất bại: Nhận được trang bị Tinh Quân thăng cấp 6 lần.
04 Lam Bảo Thạch
04 Hình Thiên Ấn
01 Trang Tinh Cao Cấp
800 vạn lượng
12 01 trang bị Tinh Quân thăng cấp 11 lần
 • Thành công: Nhận được trang bị Tinh Quân thăng cấp 12 lần.
 • Thất bại: Nhận được trang bị Tinh Quân thăng cấp 6 lần.
04 Lam Bảo Thạch
04 Hình Thiên Ấn
01 Trang Tinh Cao Cấp
1.000 vạn lượng

Lưu ý

 • Khi thăng cấp trang bị Tinh Quân, đẳng cấp yêu cầu sẽ không thay đổi.
 • Thăng cấp trang bị Tinh Quân thành công hay thất bại thì toàn bộ Ngọc khảm và Hồn Chú trên trang bị đều mất hết.
 • Thăng cấp trang bị Tinh Quân lần thứ 10, 11, 12 dùng Trang Tinh Cao Cấp vẫn có khả năng thất bại.

Nay kính báo đến toàn thể quý kỳ sĩ tam giới,