Quay về Trang chủ

Thăng cấp trang bị và vũ khí

Từ 02-02-2022 đến 06/02/2022

Đầu trang

Thăng cấp trang bị

02-02-23

Thăng cấp Trang Bị tại NPC Xích Tùng Tử, quý kỳ sĩ lưu ý công thức và tỷ lệ thành công để có thể đạt được trang bị và vũ khí như mong muốn. Nhanh tay thực hiện ngay để bá chủ tam giới...

NPC và Vật phẩm liên quan

Nội dungChi tiết

Xích Tùng Tử
 • Vị trí: Diêu Trì (195/195).
 • Chức năng: Thực hiện các tính năng liên quan đến
  • Trang bị Trắng
  • Trang bị Xanh
  • Trang bị Lục
  • Trang bị Cam
  • Trang Bị Tiên Ma
  • Trang Bị Tinh Quân cấp 4
  • Trang Bị Tinh Quân cấp 5
  • Trang Bị Thiên Thù, Vô Tần, Cửu Tuyệt
  • Trang Bị 120

Thái Thượng Lão Quân
 • Vị trí: Diêu Trì (178/199).
 • Chức năng: Thực hiện các tính năng liên quan đến
  • Trang Bị Tinh Quân Cấp 1
  • Trang Bị Tinh Quân Cấp 2
  • Trang Bị Tinh Quân cấp 3
 
Lam Bảo Thạch
 • Nguồn gốc: Train quái, boss, tham gia sự kiện, tính năng
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Hợp thành vật phẩm
 
Hình Thiên Ấn
 • Nguồn gốc: Train quái, boss, tham gia sự kiện, tính năng
 • Tính chất: Có thể xếp chồng, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Hợp thành vật phẩm

Trầm Điện
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 8 Tiền Đồng
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Giữ lại đẳng cấp vật phẩm khi hợp thành
 • Hạn sử dụng: 30 ngày

Quy Chân Thạch
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 9 Tiền Đồng
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Giúp vật phẩm trở về trạng thái chưa thăng cấp
 • Hạn sử dụng: 30 ngày

Trang Bị Sơ Cấp Mảnh
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 3 Tiền Đồng
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 4,5,6 tỷ lệ thành công 10%.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày

Trang Bị Sơ Cấp Nguyên
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 50 Tiền Đồng
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 7,8,9 tỷ lệ thành công 10%.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày

Trang Tinh (Sơ Cấp)
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 69 Tiền Đồng
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 10,11,12 tỷ lệ thành công 10%.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày

Trang Nguyên Cao Cấp
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 200 Tiền Đồng (tại cụm 2017) hoặc từ sự kiện, đấu giá, giải đấu (tại cụm 2008, 2013)
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 7,8,9 tỷ lệ thành công 100%.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày

Trang Tinh Cao Cấp
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 599 Tiền Đồng (tại cụm 2017) hoặc từ sự kiện, đấu giá, giải đấu (tại cụm 2008, 2013)
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 10,11,12 tỷ lệ thành công 100%.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày

Trang Nguyên (Tinh Hoa)
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 410 Tiền Đồng/vật phẩm.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 7,8,9 tỷ lệ thành công 100%.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày
 

Trang Tinh (Tinh Hoa)
 • Nguồn gốc: Nhận được từ sự kiện thu phí
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 10,11,12 tỷ lệ thành công 100%.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày

Phong Thần

Tinh chế Trang bị sơ cấp (mảnh)

 • Nguồn gốc: NPC Xích Tùng Tử giá 19 tiền đồng
 • Tính chất: Không xếp chồng, giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 4,5,6 tỷ lệ thành công 10%, tối đa sử dụng 3 viên mỗi lần hợp thành.

Phong Thần

Tinh chế Trang bị sơ cấp (nguyên)

 • Nguồn gốc: NPC Xích Tùng Tử giá 89 tiền đồng
 • Tính chất: Không xếp chồng, giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 7,8,9 tỷ lệ thành công 10%, tối đa sử dụng 3 viên mỗi lần hợp thành.

Phong Thần

Tinh chế Trang tinh (sơ)

 • Nguồn gốc: NPC Xích Tùng Tử giá 139 tiền đồng
 • Tính chất: Không xếp chồng, giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 10,11,12 tỷ lệ thành công 10%, tối đa sử dụng 3 viên mỗi lần hợp thành.

Phong Thần

Tinh chế Trang nguyên (cao cấp)

 • Nguồn gốc: Giải đấu, sự kiện hàng tháng.
 • Tính chất: Không xếp chồng, giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 7,8,9 tỷ lệ thành công 100%. (Hiện tại không mở bán vật phẩm này)

Phong Thần

Tinh chế Trang tinh (cao cấp)

 • Nguồn gốc: Giải đấu, sự kiện hàng tháng.
 • Tính chất: Không xếp chồng, giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 10,11,12 tỷ lệ thành công 100%. (Hiện tại không mở bán vật phẩm này)

Phong Thần

Tinh chế Vũ khí sơ cấp (mảnh)

 • Nguồn gốc: NPC Xích Tùng Tử giá 19 tiền đồng
 • Tính chất: Không xếp chồng, giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 7,8,9 tỷ lệ thành công 10%, tối đa sử dụng 3 viên mỗi lần hợp thành.

Phong Thần

Tinh chế Vũ khí sơ cấp (nguyên)

 • Nguồn gốc: NPC Xích Tùng Tử giá 99 tiền đồng
 • Tính chất: Không xếp chồng, giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 4,5,6 tỷ lệ thành công 10%, tối đa sử dụng 3 viên mỗi lần hợp thành.

Phong Thần

Tinh chế Khí tinh (sơ)

 • Nguồn gốc: NPC Xích Tùng Tử giá 149 tiền đồng
 • Tính chất: Không xếp chồng, giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 10,11,12 tỷ lệ thành công 10%, tối đa sử dụng 3 viên mỗi lần hợp thành.

Phong Thần

Tinh chế Khí nguyên (cao cấp)

 • Nguồn gốc: Giải đấu, sự kiện hàng tháng.
 • Tính chất: Không xếp chồng, giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 7,8,9 tỷ lệ thành công 100%
  (Hiện tại không mở bán vật phẩm này)

Phong Thần

Tinh chế Khí Tinh (cao cấp)

 • Nguồn gốc: Giải đấu, sự kiện hàng tháng.
 • Tính chất: Không xếp chồng, giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 10,11,12 tỷ lệ thành công 100%
  (Hiện tại không mở bán vật phẩm này)

Thăng cấp TRANG BỊ bằng (trắng, xanh, lục, cam, tiên ma)

 • Thăng cấp thường:  Trang bị khi thăng cấp sẽ bị tăng 4 cấp/lần
 • Thăng cấp tinh lực: Trang bị khi thăng cấp sẽ giữ nguyên cấp độ, có 2 cách thăng
Công thứcThành côngThất bại
Trang bị chưa thăng cấp + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch 1 Sao 100% Thành Công
Trang bị 1 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch 2 Sao
Trang bị 2 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch 3 Sao
Trang bị 3 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch 4 Sao 3 Sao
Trang bị 4 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch 5 Sao
Trang bị 5 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch 6 Sao
Trang bị 6 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch 7 Sao Mất tất cả nguyên liệu
(bao gồm Trang bị)
Trang bị 7 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch 8 Sao
Trang bị 8 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch 9 Sao
Trang bị 9 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch 10 Sao Trang bị chưa thăng cấp
Trang bị 10 sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch 11 Sao
Trang bị 11 sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch 12 Sao
Cách 1: Sử dụng bùa may mắn 10%
Công thứcThành côngThất bại
Trang bị chưa thăng cấp + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 1 Sao 100% Thành Công
Trang bị 1 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 2 Sao
Trang bị 2 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 3 Sao
Trang bị 3 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang bị Sơ Cấp 4 Sao 3 Sao
Trang bị 4 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang bị Sơ Cấp 5 Sao
Trang bị 5 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang bị Sơ Cấp 6 Sao
Trang bị 6 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang bị Sơ Cấp (nguyên) 7 Sao Mất tất cả nguyên liệu
(bao gồm Trang bị)
Trang bị 7 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang bị Sơ Cấp (nguyên) 8 Sao
Trang bị 8 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang bị Sơ Cấp (nguyên) 9 Sao
Trang bị 9 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang Tinh (sơ cấp) 10 Sao Trang bị chưa thăng cấp
Trang bị 10 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang Tinh (sơ cấp) 11 Sao
Trang bị 11 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang Tinh (sơ cấp) 12 Sao
Cách 2: Sử dụng bùa may mắn 100%
Công thứcThành côngThất bại
Trang bị chưa thăng cấp + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 1 Sao 100% thành công
Trang bị 1 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 2 Sao
Trang bị 2 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 3 Sao
Trang bị 3 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang bị Sơ Cấp 4 Sao 3 Sao
Trang bị 4 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang bị Sơ Cấp 5 Sao
Trang bị 5 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang bị Sơ Cấp 6 Sao
Trang bị 6 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Trang Nguyên cao cấp 7 Sao 100% Thành Công
Trang bị 7 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Trang Nguyên cao cấp 8 Sao
Trang bị 8 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Trang Nguyên cao cấp 9 Sao
Trang bị 9 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Trang Tinh cao cấp 10 Sao
Trang bị 10 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Trang Tinh cao cấp 11 Sao
Trang bị 11 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Trang Tinh cao cấp 12 Sao

Thăng cấp trang bị Tinh Quân cấp 1, 2, 3

Thăng cấp thường
Thăng cấpNguyên liệu cần thiếtNhận được
1 1 trang bị Tinh Quân nhiệm vụ Trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 1 lần
1 Lam Bảo Thạch
1 Hình Thiên Ấn
1 vạn lượng
2 1 trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 1 lần Trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 2 lần
1 Lam Bảo Thạch
1 Hình Thiên Ấn
2 vạn lượng
3 1 trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 2 lần Trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 3 lần
1 Lam Bảo Thạch
1 Hình Thiên Ấn
3 vạn lượng
Thăng cấp sơ cấp
Thăng cấpNguyên liệu cần thiếtNhận được
4 1 trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 3 lần
 • Thành công: Nhận được trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 4 lần.
 • Thất bại: Nhận được trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 3 lần.
2 Lam Bảo Thạch
2 Hình Thiên Ấn
3 Trang Bị Sơ Cấp (mảnh)
20 vạn lượng
5 1 trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 4 lần
 • Thành công: Nhận được trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 5 lần.
 • Thất bại: Nhận được trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 4 lần.
2 Lam Bảo Thạch
2 Hình Thiên Ấn
3 Trang Bị Sơ Cấp (mảnh)
40 vạn lượng
6 1 trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 5 lần
 • Thành công: Nhận được trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 6 lần.
 • Thất bại: Nhận được trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 5 lần.
2 Lam Bảo Thạch
2 Hình Thiên Ấn
3 Trang Bị Sơ Cấp (mảnh)
60 vạn lượng
7 1 trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 6 lần
 • Thành công: Nhận được trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 7 lần.
 • Thất bại: Nhận được trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 3 lần.
3 Lam Bảo Thạch
3 Hình Thiên Ấn
3 Trang Bị Sơ Cấp nguyên)
200 vạn lượng
8 1 trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 7 lần
 • Thành công: Nhận được trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 8 lần.
 • Thất bại: Nhận được trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 3 lần.
3 Lam Bảo Thạch
3 Hình Thiên Ấn
3 Trang Bị Sơ Cấp (nguyên)
400 vạn lượng
9 1 trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 8 lần
 • Thành công: Nhận được trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 9 lần.
 • Thất bại: Nhận được trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 3 lần.
3 Lam Bảo Thạch
3 Hình Thiên Ấn
3 Trang Bị Sơ Cấp (nguyên)
600 vạn lượng
10 1 trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 9 lần
 • Thành công: Nhận được trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 1 lần.
 • Thất bại: Mất trang bị.
4 Lam Bảo Thạch
4 Hình Thiên Ấn
3 Trang Tinh Sơ Cấp
600 vạn lượng
11 1 trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 1 lần
 • Thành công: Nhận được trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 11 lần.
 • Thất bại: Mất trang bị.
4 Lam Bảo Thạch
4 Hình Thiên Ấn
3 Trang Tinh Sơ Cấp
800 vạn lượng
12 1 trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 11 lần
 • Thành công: Nhận được trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 12 lần.
 • Thất bại: Mất trang bị.
4 Lam Bảo Thạch
4 Hình Thiên Ấn
3 Trang Tinh Sơ Cấp
1.000 vạn lượng
Thăng cấp cao cấp
Thăng cấpNguyên liệu cần thiếtNhận được
4 1 trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 3 lần Trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 4 lần
2 Lam Bảo Thạch
2 Hình Thiên Ấn
1 Trang Nguyên Cao Cấp
30 vạn lượng
5 1 trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 4 lần Trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 5 lần
2 Lam Bảo Thạch
2 Hình Thiên Ấn
1 Trang Nguyên Cao Cấp
60 vạn lượng
1 trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 5 lần Trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 6 lần
2 Lam Bảo Thạch
2 Hình Thiên Ấn
1 Trang Nguyên Cao Cấp
90 vạn lượng
7 1 trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 6 lần Trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 7 lần
3 Lam Bảo Thạch
3 Hình Thiên Ấn
1 Trang Nguyên Cao Cấp
300 vạn lượng
8 1 trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 7 lần Trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 8 lần
3 Lam Bảo Thạch
3 Hình Thiên Ấn
1 Trang Nguyên Cao Cấp
600 vạn lượng
9 1 trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 8 lần Trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 9 lần
3 Lam Bảo Thạch
3 Hình Thiên Ấn
1 Trang Nguyên Cao Cấp
900 vạn lượng
10 1 trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 9 lần
 • Thành công: Nhận được trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 1 lần.
 • Thất bại: Nhận được trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 6 lần.
4 Lam Bảo Thạch
4 Hình Thiên Ấn
1 Trang Tinh Cao Cấp
600 vạn lượng
11 1 trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 1 lần
 • Thành công: Nhận được trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 11 lần.
 • Thất bại: Nhận được trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 6 lần.
4 Lam Bảo Thạch
4 Hình Thiên Ấn
1 Trang Tinh Cao Cấp
800 vạn lượng
12 1 trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 11 lần
 • Thành công: Nhận được trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 12 lần.
 • Thất bại: Nhận được trang bị Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 6 lần.
4 Lam Bảo Thạch
4 Hình Thiên Ấn
1 Trang Tinh Cao Cấp
1.00 vạn lượng

Thăng cấp trang bị Tinh Quân 4, 5 - trang bị Quần Anh Hội (Thiên Thù, Vô Tần, Cửu Tuyệt)

Thăng cấp thường
Nguyên liệuThành công
(trang bị)
Thất bại
(trang bị)
Trang bị chưa thăng cấp + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch 1 Sao 100% thành công
Trang bị 1 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch 2 Sao
Trang bị 2 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch 3 Sao
Trang bị 3 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch 4 Sao 3 Sao
Trang bị 4 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch 5 Sao
Trang bị 5 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch 6 Sao
Trang bị 6 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch 7 Sao Mất tất cả nguyên liệu
(bao gồm Trang bị)
Trang bị 7 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch 8 Sao
Trang bị 8 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch 9 Sao
Trang bị 9 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch 10 Sao Trang bị chưa thăng cấp
Trang bị 10 sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch 11 Sao
Trang bị 11 sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch 12 Sao
Thăng cấp cùng vật phẩm

Cách 1:

Nguyên LiệuThành công
(Trang bị)
Thất bại
(Trang bị)
Trang bị chưa thăng cấp + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 1 Sao 100% thành công
Trang bị 1 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 2 Sao
Trang bị 2 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 3 Sao
Trang bị 3 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang bị Sơ Cấp 4 Sao 3 Sao
Trang bị 4 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang bị Sơ Cấp 5 Sao
Trang bị 5 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang bị Sơ Cấp 6 Sao
Trang bị 6 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang bị Sơ Cấp (nguyên) 7 Sao Mất tất cả nguyên liệu
(bao gồm Trang bị)
Trang bị 7 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang bị Sơ Cấp (nguyên) 8 Sao
Trang bị 8 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang bị Sơ Cấp (nguyên) 9 Sao
Trang bị 9 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang Tinh (sơ cấp) 10 Sao Trang bị chưa thăng cấp
Trang bị 10 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang Tinh (sơ cấp) 11 Sao
Trang bị 11 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang Tinh (sơ cấp) 12 Sao

 

Cách 2:

Nguyên LiệuThành công
(Trang bị)
Thất bại
(Trang bị)
Trang bị chưa thăng cấp + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 1 Sao 100% thành công
Trang bị 1 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 2 Sao
Trang bị 2 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 3 Sao
Trang bị 3 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang bị Sơ Cấp 4 Sao 3 Sao
Trang bị 4 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang bị Sơ Cấp 5 Sao
Trang bị 5 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang bị Sơ Cấp 6 Sao
Trang bị 6 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Trang Nguyên (tinh hoa) 7 Sao 100% thành công
Trang bị 7 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Trang Nguyên (tinh hoa) 8 Sao
Trang bị 8 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Trang Nguyên (tinh hoa) 9 Sao
Trang bị 9 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Trang Tinh (tinh hoa) 10 Sao
Trang bị 10 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Trang Tinh (tinh hoa) 11 Sao
Trang bị 11 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Trang Tinh (tinh hoa) 12 Sao

Thăng cấp trang bị 120

Thăng cấp trang bị bằng bùa may mắn 10%
Công thứcThành côngThất bại
Trang bị chưa thăng cấp + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 1 Sao 100% Thành Công
Trang bị 1 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 2 Sao
Trang bị 2 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 3 Sao
Trang bị 3 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Trang bị sơ cấp (mảnh) 4 Sao 3 Sao
Trang bị 4 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Trang bị sơ cấp (mảnh) 5 Sao
Trang bị 5 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Trang bị sơ cấp (mảnh) 6 Sao
Trang bị 6 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Trang bị sơ cấp  (nguyên) 7 Sao Mất tất cả nguyên liệu
(bao gồm Trang bị)
Trang bị 7 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Trang bị sơ (nguyên) 8 Sao
Trang bị 8 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Trang bị sơ cấp  (nguyên) 9 Sao
Trang bị 9 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang Tinh (sơ cấp) 10 Sao Trang bị chưa thăng cấp
Trang bị 10 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang Tinh (sơ cấp) 11 Sao
Trang bị 11 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang Tinh (sơ cấp) 12 Sao
Thăng cấp trang bị bằng bùa may mắn 100%
Công thứcThành côngThất bại
Trang bị chưa thăng cấp + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 1 Sao 100% Thành Công
Trang bị 1 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 2 Sao
Trang bị 2 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 3 Sao
Trang bị 3 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Vũ khí sơ cấp (mảnh) 4 Sao 3 Sao
Trang bị 4 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Vũ khí sơ cấp (mảnh) 5 Sao
Trang bị 5 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Trang bị sơ cấp (mảnh) 6 Sao
Trang bị 6 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 1 Tinh chế Trang nguyên (cao cấp) 7 Sao 100% Thành Công
Trang bị 7 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 1 Tinh chế Trang nguyên (cao cấp) 8 Sao
Trang bị 8 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 1 Tinh chế Trang nguyên (cao cấp) 9 Sao
Trang bị 9 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 1 Tinh chế Trang tinh (cao cấp) 10 Sao
Trang bị 10 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 1 Tinh chế Trang tinh (cao cấp) 11 Sao
Trang bị 11 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 1 Tinh chế Trang tinh (cao cấp) 12 Sao