Quay về Trang chủ

Tịnh Hóa Linh Thú

Từ 03-10-2013

Đầu trang

Tịnh Hóa

01-01-70

Để quá trình Tịnh Hóa Linh Thú diễn ra thật nhanh chóng, hạn chế những sai sót do thiếu nguyên liệu và công thức liên quan, thân mời quý kỳ sĩ cập nhật bản tin sau.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 10/04/2015.
 • Điều kiện tham gia:
  • Nhân vật đã kích hoạt Linh Thú (thú cưng).
  • Điểm Linh Lực của Linh Thú là 300 điểm.

Cách thức Tịnh Hóa

Hình ảnh Nội dung
Phong Thần Bước 01: Đến gặp NPC Thầy Tướng Số tại Tây Kỳ (175/188)
Phong Thần Bước 02: Nhấp vào nút "Tịnh Hóa pet".
Phong Thần

Bước 03: Có 02 cách thức Tịnh Hóa sau:

Loại Linh Thú có ngoại hình bất kỳ cần các nguyên liệu:

Nguyên liệuThành phẩm
 • 10 Phá Thủy Hoàn (Tinh chế)
 • 03 Hóa Linh Tán
 • 1.000 vạn
Tinh Minh Hồ
(Linh Hoạt 1)
 • 10 Cấn Thổ Hoàn (Tinh chế)
 • 03 Hóa Linh Tán
 • 1.000 vạn
Đậu Đậu Quy
(Thể Chất)
 • 10 Tốn Phong Hoàn (Tinh chế)
 • 03 Hóa Linh Tán
 • 1.000 vạn
Tra Tra Điêu
(Thân Pháp)
 • 10 Ly Hỏa Hoàn (Tinh chế)
 • 03 Hóa Linh Tán
 • 1.000 vạn
Biến Sắc Long
(Sức Mạnh)

Loại Linh Thú có ngoại hình là 01 trong 06 loại: Hạo Thiên Khuyển, Ngưu Bảo Bảo, Tinh Minh Hồ, Đậu Đậu Quy, Tra Tra Điểu, Biến Sắc Long cần các nguyên liệu:

Nguyên liệu Thành phẩm
 • Tinh Minh Hồ/Hạo Thiên Khuyển/Ngưu Bảo Bảo/Phượng Hoàng
 • 10 Phá Thủy Hoàn (Tinh chế)
 • 01 Hóa Linh Tán
 • 1.000 vạn
Tinh Minh Hồ
(Linh Hoạt)
 • Tinh Minh Hồ/Hạo Thiên Khuyển/Ngưu Bảo Bảo/Phượng Hoàng
 • 10 Cấn Thổ Hoàn (Tinh chế)
 • 01 Hóa Linh Tán
 • 1.000 vạn
Đậu Đậu Quy
(Thể Chất)
 • Tinh Minh Hồ/Hạo Thiên Khuyển/Ngưu Bảo Bảo/Phượng Hoàng
 • 10 Tốn Phong Hoàn (Tinh chế)
 • 01 Hóa Linh Tán
 • 1.000 vạn
Tra Tra Điêu
(Thân Pháp)
 • Tinh Minh Hồ/Hạo Thiên Khuyển/Ngưu Bảo Bảo/Phượng Hoàng
 • 10 Ly Hỏa Hoàn (Tinh chế)
 • 01 Hóa Linh Tán
 • 1.000 vạn
Biến Sắc Long
(Sức Mạnh)

 

Phong Thần Bước 04: Sau khi Tịnh Hóa thành công, một số điểm thuộc tính của Linh Thú được cộng trực tiếp vào nhân vật

Lưu ý

 • Lần đầu tiên nhấp vào NPC Thầy Tướng Số, toàn bộ vật phẩm Bột Nội Đơn, Nội Đơn cấp thấp, Nội Đơn cấp trung, Nội Đơn cấp cao và các loại Nội Đơn trong rương, hành trang sẽ bị xóa toàn bộ.
 • Nếu đã xóa những vật phẩm này, lần sau sẽ không xóa nữa.
 • Độ khỏe còn 0 Linh Thú sẽ chết và chức năng Linh Thú lập tức đóng lại.
 • Có thể ép Tứ Tượng Tinh Hoa = 100 vạn (giá ép sẽ tăng theo số lượng, 1 Tứ Tượng Tinh Hoa = 100 vạn, 2 Tứ Tượng Tinh Hoa = 200 vạn,...).

Tư chất Linh Thú

Sau khi Tịnh Hóa thành công, Linh Thú sẽ có điểm tư chất nhất định. Điểm này được chia thành các cấp độ như sau: Phổ Thông, Ưu Tú, Kiệt Xuất, Trác Việt, Hoàn Mỹ.

Điểm tư chất ảnh hưởng rất lớn đển sự trưởng thành của Linh Thú sau này. Tư chất càng cao càng có lợi cho độ trưởng thành về sau.

Nguyên liệu Thành phẩm
Phong Thần Bước 01: Đến gặp NPC Thầy Tướng Số tại Tây Kỳ (175/188)
Phong Thần

Bước 02: Nhấp chọn "Đổi tư chất". Mỗi lần đổi tư chất tiêu hao:

 • 01 Thiên Tiên Quả (Kỳ Trân Các) hoặc 15 tiên Đồng
 • 500 vạn

Thành công: Điểm tư chất tăng ngẫu nhiên.

Thất bại: Điểm tư chất giảm ngẫu nhiên.

Thức ăn Linh Thú

Mỗi ngày, kỳ sĩ có thể dùng các loại thức ăn để nuôi Linh Thú. Với mỗi loại Linh Thú khác nhau cần thức ăn khác nhau.

Linh Thú Thức ăn
Phong Thần
Tinh Minh Hồ
 • Phá Thủy Hoàn (Tinh chế).
 • Phá Thủy Thất Tinh Hoàn (Tinh chế).
Phong Thần
Đậu Đậu Quy
 • Cấn Thổ Hoàn (Tinh chế).
 • Cấn Thổ Thập Phương Hoàn (Tinh chế).
Phong Thần
Tra Tra Điểu
 • Tốn Phong Hoàn (Tinh chế).
 • Tốn Phong Bát Vận Hoàn (Tinh chế).
Phong Thần
Biến Sắc Long
 • Ly Hỏa Hoàn (Tinh chế).
 • Ly Hỏa Cửu Phong Hoàn (Tinh chế).

Công thức tinh chế các loại thức ăn cho Linh Thú được mô tả trong bảng sau:

Nguyên liệu Thành phẩm
05 Phá Thủy Hoàn + 200 vạn
 • Thành công: Phá Thủy Hoàn (Tinh chế).
 • Thất bại: Mất nguyên liệu.
05 Phá Thủy Thất Tinh Hoàn + 200 vạn
 • Thành công: Phá Thủy Thất Tinh Hoàn (Tinh chế).
 • Thất bại: Mất nguyên liệu.
05 Cấn Thổ Hoàn + 200 vạn
 • Thành công: Cấn Thổ Hoàn (Tinh chế).
 • Thất bại: Mất nguyên liệu.
05 Cấn Thổ Thập Phương Hoàn+ 200 vạn
 • Thành công: Cấn Thổ Thập Phương Hoàn (Tinh chế).
 • Thất bại: Mất nguyên liệu.
05 Tốn Phong Hoàn + 200 vạn
 • Thành công: Tốn Phong Hoàn (Tinh chế).
 • Thất bại: Mất nguyên liệu.
05 Tốn Phong Bát Vận Hoàn + 200 vạn
 • Thành công: Tốn Phong Bát Vận Hoàn (Tinh chế).
 • Thất bại: Mất nguyên liệu.
05 Ly Hỏa Hoàn + 200 vạn
 • Thành công: Ly Hỏa Hoàn (Tinh chế).
 • Thất bại: Mất nguyên liệu.
05 Ly Hỏa Cửu Phong Hoàn + 200 vạn
 • Thành công: Ly Hỏa Cửu Phong Hoàn (Tinh chế).
 • Thất bại: Mất nguyên liệu.

Để cho Linh Thú ăn, kỳ sĩ nhấn F3 để mở giao diện Linh Thú và làm theo hướng dẫn sau:

Hình ảnh Ghi chú
Phong Thần
Bước 01: Nhấn F3 mở giao diện Linh Thú. Đưa thức ăn vào và nhấn nút "Cho ăn"
Phong Thần

Bước 2: Sau khi cho ăn, Linh Thú sẽ nhận được ngẫu nhiên:

 • Điểm tịnh hóa.
 • Điểm thuộc tính.
 • Hoặc không nhận được gì.

Lưu ý: Cho ăn tối đa 05 lần/ngày.