Quay về Trang chủ

Tịnh Hóa Linh Thú

Từ 03-10-2013

Đầu trang

Kỹ năng Linh Thú

01-01-70

Sau khi Tịnh Hóa Linh Thú thành công, kỳ sĩ có thể sử dụng các loại Nội Đơn kỹ năng để Linh Thú học được kỹ năng theo hệ phái của kỳ sĩ.

Ví dụ: Kỹ năng Khuynh Thành Nhất Kích của nhân vật là 12 điểm. Nếu Linh Thú học được kỹ năng Khuynh Thành Nhất Kích thì điểm kỹ năng của nhân vật sẽ là 13 điểm (12+1). Tối đa có thể tăng đến 15 điểm (12+3).

Điều kiện

 • Đã tham gia Tịnh Hóa Linh Thú.
 • Có Nội Đơn kỹ năng và sách kỹ năng.

Cách thức tham gia

Nội Đơn là gì?
Hình ảnh Nội dung
Phong Thần
Bột Nội Đơn

Phong Thần
Nội Đơn (thấp)

Phong Thần
Nội Đơn (trung)

Phong Thần
Nội Đơn (cao)
 • Nội Đơn là những vật phẩm đặc biệt giúp Linh Thú học được kỹ năng.
 • Nội Đơn được tìm thấy khi tham gia tính năng Tinh Tú Độ Kiếp.
 • Các loại Nội Đơn có thể nâng cấp tại Xích Tùng Tử, giám định, hoàn nguyên (Thầy Tướng Số).
 • Lưu ý: Khi tham gia hoàn nguyên Nội Đơn sẽ tiêu hao 09 tiền Đồng hoặc 01 Linh Quang Kính.
Công thức ghép Nội Đơn
 • Ghép tại NPC Giao Giao Tiên Tử (Diêu Trì - 210/194).
 • Phí ghép: 200 vạn/lần
Nguyên liệu Thành phẩm
05 Bột Nội Đơn
 • Thành công: Nội Đơn (thấp).
 • Thất bại: Mất nguyên liệu.
05 Nội Đơn (thấp)
 • Thành công: Nội Đơn (trung).
 • Thất bại: Mất nguyên liệu.
05 Nội Đơn (trung)
 • Thành công: Nội Đơn (cao).
 • Thất bại: Mất nguyên liệu.
 • 05 Bột Nội Đơn.
 • 01 Thiên Quang Thủy.
Nội Đơn (thấp)
 • 05 Nội Đơn (thấp)
 • 02 Thiên Quang Thủy.
Nội Đơn (trung)
 • 05 Nội Đơn (trung).
 • 03 Thiên Quang Thủy.
Nội Đơn (cao)
Giám định Nội Đơn
 • Sau khi ghép thành các loại Nội Đơn, kỳ sĩ đến gặp NPC Thầy Tướng Số để giám định Nội Đơn kỹ năng.
 • Với từng loại Nội Đơn thấp, trung, cao, kỳ sĩ sẽ ngẫu nhiên nhận được 01 Nội Đơn kỹ năng.
 • Phí giám định: 100 vạn/lần.
Hình ảnh Nội Đơn kỹ năng ngẫu nhiên
Phong Thần
Nội Đơn (thấp)
Nội Đơn - Chưởng Tâm Lôi Nội Đơn - Lăng Ba Vi Bộ
Nội Đơn - Lưu Tinh Thạch Nội Đơn - Khai Sơn Trảm
Nội Đơn - Băng Tuyết Đạn Nội Đơn - Hồi Phong Trảm
Nội Đơn - Tích Lịch Hỏa Nội Đơn - Điện Quang Trảm
Nội Đơn - Tinh Thông Lôi Hệ Nội Đơn - Kim Cang Chú
Nội Đơn - Thiên Phong Địa Nhẫn Nội Đơn - Thôi Thân Chú
Nội Đơn - Băng Cơ Tuyết Cốt Nội Đơn - Bổ Tâm Chú
Nội Đơn - Phong Lâm Hỏa Sơn Nội Đơn - Lực Sĩ Tế
Nội Đơn - Hạn Địa Lôi Nội Đơn - Trường Cung Tế
Nội Đơn - Tế Huyết Trảm Nội Đơn - Thiên Vũ Tế
Phong Thần
Nội Đơn (trung)
Nội Đơn - Tinh Thông Thổ Hệ Nội Đơn - Tinh thông trường đao
Nội Đơn -Thiết Mã Băng Qua Nội Đơn - Tam Đầu Lục Thủ
Nội Đơn - Tinh Thông Hỏa Hệ Nội Đơn - Huyền Băng Trảm
Nội Đơn - Phong Vân Lôi Động Nội Đơn - Cường Công Chú
Nội Đơn - Ngũ Nhạc Triều Tông Nội Đơn - Phá Giáp Chú
Nội Đơn - Tinh Thông Băng Hệ Nội Đơn - Bồ Đề Chú
Nội Đơn - Thập Phương Liệt Hỏa Nội Đơn - Liên Nõ Tế
Nội Đơn - Hoành Không Trảm Nội Đơn - Hỏa Lôi Tế
Nội Đơn-Tinh thông đoản đao Nội Đơn-Toái Cốt Tế
Phong Thần
Nội Đơn (cao)
Nội Đơn - Lôi Phong Giáp Nội Đơn - Thuần Dương Hộ Thể
Nội Đơn - Thiên Băng Địa Liệt Nội Đơn - Thiên Quân Trảm
Nội Đơn - Băng Phong Bạo Nội Đơn - Khuynh Thành Nhất Kích
Nội Đơn - Chúc Dung Chân Khí Nội Đơn - Trảm Tâm Chú
Nội Đơn - Lôi Động Cửu Thiên Nội Đơn - Tật Phong Chú
Nội Đơn - Huyền Nữ Bổ Thiên Nội Đơn - Vạn Cốt Toàn Khô
Nội Đơn - Băng Phong Vạn Lý Nội Đơn - Lưu Tinh Tế
Nội Đơn - Tam Muội Chân Hỏa Nội Đơn - Truy Hồn Tế
Nội Đơn - Hỏa Quang Trảm Nội Đơn - Phong Quyển Tàn Vân
Nội Đơn - Lạc Địa Trảm Nội Đơn - Liên Hoàn Trảm
Tiến hành học kỹ năng
Nguyên liệu Thành phẩm
Phong Thần Bước 01: Đến gặp NPC Thầy Tướng Số tại Tây

Kỳ (175/188)

Phong Thần

Bước 02: Nhấp chọn "Học kỹ năng" & tùy chọn theo công thức

Phong Thần Hình ảnh minh họa Linh Thú học được kỹ năng +3 cấp
 • Công thức học kỹ năng:
Cấp kỹ năng Cách ghép Kết quả
1
 • 3 Sách Kỹ Năng
 • 3 Nội Đơn Kỹ Năng
 • 500 vạn
 • Thành công: Kỹ năng +1 cấp
 • Thất bại: Mất nguyên liệu
 • 3 Sách Kỹ Năng
 • 3 Nội Đơn Kỹ Năng
 • 1 Phi Thăng Ngưng Lộ
 • 500 vạn
 • 3 Sách Kỹ Năng
 • 3 Nội Đơn Kỹ Năng
 • 3 Phi Thăng Ngưng Lộ
 • 500 vạn
 • 3 Sách Kỹ Năng
 • 3 Nội Đơn Kỹ Năng
 • 1 Phi Thăng Ngưng Lộ (cao cấp)
 • 500 vạn
Thành công 100% Kỹ năng +1 cấp
2
 • 6 Sách Kỹ Năng
 • 6 Nội Đơn Kỹ Năng
 • 1.000 vạn
 • Thành công: Kỹ năng +2 cấp
 • Thất bại: Mất nguyên liệu
 • 6 Sách Kỹ Năng
 • 6 Nội Đơn Kỹ Năng
 • 1 Phi Thăng Ngưng Lộ
 • 1.000 vạn
 • 6 Sách Kỹ Năng
 • 6 Nội Đơn Kỹ Năng
 • 3 Phi Thăng Ngưng Lộ
 • 1.000 vạn
 • 6 Sách Kỹ Năng
 • 6 Nội Đơn Kỹ Năng
 • 1 Phi Thăng Ngưng Lộ (cao cấp)
 • 1.000 vạn
Thành công 100% Kỹ năng +2 cấp
3
 • 9 Sách Kỹ Năng
 • 9 Nội Đơn Kỹ Năng
 • 1.500 vạn
 • Thành công: Kỹ năng +3 cấp
 • Thất bại: Mất nguyên liệu
 • 9 Sách Kỹ Năng
 • 9 Nội Đơn Kỹ Năng
 • 1 Phi Thăng Ngưng Lộ
 • 1.500 vạn
 • 9 Sách Kỹ Năng
 • 9 Nội Đơn Kỹ Năng
 • 3 Phi Thăng Ngưng Lộ
 • 1.500 vạn
 • 9 Sách Kỹ Năng
 • 9 Nội Đơn Kỹ Năng
 • 1 Phi Thăng Ngưng Lộ (cao cấp)
 • 1.500 vạn
Thành công 100% Kỹ năng +3 cấp
4
 • 12 Sách Kỹ Năng
 • 12 Nội Đơn Kỹ Năng
 • 2.000 vạn
 • Thành công: Kỹ năng +4 cấp
 • Thất bại: Mất nguyên liệu
 • 12 Sách Kỹ Năng
 • 12 Nội Đơn Kỹ Năng
 • 1 Phi Thăng Ngưng Lộ
 • 2.000 vạn
 • 12 Sách Kỹ Năng
 • 12 Nội Đơn Kỹ Năng
 • 3 Phi Thăng Ngưng Lộ
 • 2.000 vạn
 • 12 Sách Kỹ Năng
 • 12 Nội Đơn Kỹ Năng
 • 1 Phi Thăng Ngưng Lộ (cao cấp)
 • 2.000 vạn
Thành công 100% Kỹ năng +4 cấp

Tịnh Hóa lần 02

Để có thể học kỹ năng thứ 02 cho Linh Thú, kỳ sĩ cần phải tham gia Tịnh Hóa lần 02.

Điều kiện:

 • Tổ đội 02 người.
 • Sở hữu Linh Thú đã Tịnh Hóa lần 01.
 • Linh Thú đã đạt 300 điểm tịnh hóa.
 • Linh Thú của 02 người chơi phải cùng hệ phái & khác giới (Ví dụ: Cùng là Tra Tra Điểu & khác Âm Dương).
Nguyên liệu Thành phẩm
Phong Thần Bước 01: Đến gặp NPC Thầy Tướng Số tại Tây Kỳ (175/188)
Phong Thần

Bước 02: Nhấn chọn "Phân biệt Âm/Dương" nhận thuộc tính cho Linh Thú

Chi phí: 10 Lam Bảo Thạch + 1 Hóa Linh Tán + 500 Vạn

 • Thành công: Ngẫu nhiên Âm - Dương.
 • Thất bại: Không có thuộc tính.
Phong Thần

Bước 03: Nhấn chọn "Tịnh Hóa Lần 2" và nhấn "Xác định"

Phong Thần Bước 04: Thông báo thành công
Phong Thần Sau khi Tịnh Hóa lần 02 thành công, toàn bộ điểm thuộc tính của Linh Thú sẽ trở về mức ban đầu, kỳ sĩ cần phải nuôi dưỡng lại Linh Thú

Làm đẹp Linh Thú

Nguyên liệu Thành phẩm
Phong Thần Bước 01: Đến gặp NPC Thầy Tướng Số tại Tây Kỳ (175/188)
Phong Thần

Bước 02: Nhấn chọn "Đổi màu Linh Thú". Tiêu hao 100 tiền Đồng hoặc 01 Ảo Nhan Hoàn

Phong Thần Bước 03: Điều chỉnh màu sắc và nhấn Xác nhận