Quay về Trang chủ

Nhiệm vụ liên hoàn

Từ 11-06-2013

Đầu trang

Phần thưởng

01-01-70

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn, bên cạnh lượng điểm kinh nghiệm hấp dẫn, kỳ sĩ còn có cơ hội nhận được những kỳ trân dị bảo, hỗ trợ chế tạo vũ khí Tinh Quân trứ danh tam giới.

 • Nếu hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp (không hủy nhiệm vụ nào), ngoài phần thưởng điểm kinh nghiệm như bên dưới, kỳ sĩ còn nhận được Đồng Hữu Huy (nguyên liệu chế tạo vũ khí Tinh Quân).
  Nhiệm vụ Điểm kinh nghiệm Nhiệm vụ Điểm kinh nghiệm
  01 1.000.000 29 3.100.000
  02 1.075.000 30 3.175.000
  03 1.150.000 31 3.250.000
  04 1.225.000 32 3.325.000
  05 1.300.000 33 3.400.000
  06 1.375.000 34 3.475.000
  07 1.450.000 35 3.550.000
  08 1.525.000 36 3.625.000
  09 1.600.000 37 3.700.000
  10 1.675.000 38 3.775.000
  11 1.750.000 39 3.850.000
  12 1.825.000 40 3.925.000
  13 1.900.000 41 4.000.000
  14 1.975.000 42 4.075.000
  15 2.050.000 43 4.150.000
  16 2.125.000 44 4.225.000
  17 2.200.000 45 4.300.000
  18 2.275.000 46 4.375.000
  19 2.350.000 47 4.450.000
  20 2.425.000 48 4.525.000
  21 2.500.000 49 4.600.000
  22 2.575.000 50 4.675.000
  23 2.650.000 51 4.750.000
  24 2.725.000 52 4.825.000
  25 2.800.000 53 4.900.000
  26 2.875.000 54 4.975.000
  27 2.950.000 55 5.050.000
  28 3.025.000 - -
 • Ngoài ra, ở mốc nhiệm vụ thứ 55 (khi không hủy nhiệm vụ nào), kỳ sĩ sẽ có cơ hội nhận được ngẫu nhiên 01 trong những phần thưởng sau:
  Phần thưởng đặc biệt
  20 Đồng Hữu Huy
  40 Đồng Bảo An
  5.000.000 exp
  01 Khuôn Tinh Quân
  Vũ khí Tinh Quân
  Vũ khí 10x
  Mảnh vỡ Hỗn Nguyên (vũ khí)
  Mảnh vỡ Tinh Quân (vũ khí)
 • Nếu không hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp (có hủy nhiệm vụ), điểm kinh nghiệm sẽ trở về mốc 01 (1.000.000 điểm kinh nghiệm).
  • Ví dụ: Khi kỳ sĩ hoàn thành liên tiếp nhiệm vụ thứ 04, điểm kinh nghiệm nhận được là 1.225.000. Nhưng nếu kỳ sĩ hủy nhiệm vụ thứ 05 thì điểm kinh nghiệm sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ 06 sẽ trở về mốc 1.000.000. Hoàn thành nhiệm vụ thứ 07, điểm kinh nghiệm nhận được là 1.075.000.