Quay về Trang chủ

Lễ Bao Cát Tường

Từ 26-07-2013

Đầu trang

Lễ Bao Cát Tường

01-01-70

Bên trong những chiếc Lễ Bao Cát Tường là những phần thưởng đặc biệt thú vị và rất hấp dẫn, thân mời kỳ sĩ theo dõi.

Phần thưởng

Lễ Bao sử dụng thứ04 nhịp nhảy kinh nghiệm/Lễ BaoVật phẩm
Lễ Bao 01 700.000 01 Đồng Hữu Huy/Lễ Bao
Lễ Bao 02
Lễ Bao 03
Lễ Bao 04
Lễ Bao 05
Lễ Bao 06
Lễ Bao 07
Lễ Bao 08
Lễ Bao 09
Lễ Bao 10 700.000
 • Túi Hàng (tính nhịp nhảy giây cuối cùng/01 phút nhận được).
 • 01 Đồng Hữu Huy.
Lễ Bao 11 750.000 01 Đồng Hữu Huy/Lễ Bao
Lễ Bao 12
Lễ Bao 13
Lễ Bao 14
Lễ Bao 15 750.000
 • Nữ Oa Thạch (tính nhịp nhảy giây cuối cùng/01 phút nhận được).
 • 01 Đồng Hữu Huy.
Lễ Bao 16 800.000 01 Đồng Hữu Huy/Lễ Bao
Lễ Bao 17
Lễ Bao 18
Lễ Bao 19
Lễ Bao 20 800.000
 • Tử Kim Hồ Lô (tính nhịp nhảy giây cuối cùng/01 phút nhận được).
 • 01 Chứng Thư Lễ Bao.
 • 10 Đồng Hữu Huy.

Nhận thưởng ngày vàng

Lễ Bao sử dụng thứ04 nhịp nhảy kinh nghiệm/Lễ BaoVật phẩm
Lễ Bao 01 850.000 02 Đồng Hữu Huy/Lễ Bao
Lễ Bao 02
Lễ Bao 03
Lễ Bao 04
Lễ Bao 05
Lễ Bao 06
Lễ Bao 07
Lễ Bao 08
Lễ Bao 09
Lễ Bao 10 850.000
 • Túi Hàng (tính nhịp nhảy giây cuối cùng/01 phút nhận được).
 • 02 Đồng Hữu Huy.
Lễ Bao 11 1.000.000 02 Đồng Hữu Huy/Lễ Bao
Lễ Bao 12
Lễ Bao 13
Lễ Bao 14
Lễ Bao 15 1.000.000
 • Nữ Oa Thạch (tính nhịp nhảy giây cuối cùng/01 phút nhận được).
 • 02 Đồng Hữu Huy.
Lễ Bao 16 1.150.000 02 Đồng Hữu Huy/Lễ Bao
Lễ Bao 17
Lễ Bao 18
Lễ Bao 19
Lễ Bao 20 1.150.000
 • Tử Kim Hồ Lô (tính nhịp nhảy giây cuối cùng/01 phút nhận được).
 • 01 Chứng Thư Lễ Bao.
 • 20 Đồng Hữu Huy.

Lưu ý

 • Trong thời gian ngày vàng sử dụng Lễ Bao thứ 20 và 40 sẽ nhận lần lượt được Chứng Thư Lễ Bao tương ứng với các lần sử dụng Lễ Bao.
 • Ngày thường chỉ nhận được Chứng Thư Lễ Bao ở lần sử dụng Lễ Bao thứ 20.
 • Thời gian sử dụng Lễ Bao:
Lần/Lễ BaoGiãn cách Tổng thời gian
Lần 01 Giây thứ 15 01 phút
Lần 02 Giây thứ 30
Lần 03 Giây thứ 45
Lần 04 Giây thứ 60

Phần thưởng khi sử dụng tối đa

Công thứcPhần thưởng
Thu thập đủ 20 Chứng Thư Lễ Bao + 01 Pháp Bảo 7x

Nhận ngẫu nhiên một trong các phần thưởng sau:

 • Hồng Hưng Lệnh.
 • Áo Cam Cấp 03 .
 • Phi Phong Cam Cấp 03.
 • Đai Cam Cấp 03.
 • Giày Cam Cấp 03.
 • Nón Cam Cấp 03 .
 • Nghịch Lân.
 • Nghịch Long.
 • Nghịch Lôi.
 • Xuyên Điệp.
 • Ứng Long.
 • Xích Lân.
 • Ngẫu nhiên Trang bị Lục 10x.

Lưu ý

 • Ngày thường sử dụng được 20 Lễ Bao.
 • Ngày vàng sử dụng được 40 Lễ Bao.
 • Đầu rương sẽ có thông báo rương đầy và phải sắp xếp lại.
 • Nhân vật nếu bị ngắt kết nối hoặc thoát ra vào lại trạng thái sử dụng Lễ Bao cũ vẫn còn tiếp tục.
 • Mỗi lần chỉ sử dụng được 01 Lễ Bao trong khoảng thời gian là 01 phút.
 • Qua ngày sẽ tính lại lại toàn bộ.
 • Cứ sử dụng đủ 20 Lễ Bao Cát Tường sẽ nhận được 01 Chứng Thư Lễ Bao.
 • Ngày thường từ thứ Hai đến thứ Năm.
 • Ngày vàng từ thứ Sáu đến Chủ Nhật.
 • Khi sử dụng Lễ Bao Cát Tường không sử dụng được Lễ Bao Bình An, Lễ Bao Giáng Sinh, xoay Càn Khôn Luân, Càn Khôn Tiên Ma và ngược lại.