Quay về Trang chủ

Lễ Bao Cát Tường

Từ 26-07-2013

Đầu trang

Lễ Bao Cát Tường 2

01-01-70

Lễ Bao Cát Tường 2 là một vật phẩm mới xuất hiện tại Phong Thần. Phần thưởng khi sử dụng vật phẩm này là gì? Thân mời kỳ sĩ cùng theo dõi bản tin sau.

Phần thưởng

Lễ Bao sử dụng thứ 4 nhịp nhảy kinh nghiệm/Lễ Bao Vật phẩm
Lễ Bao 1 15.000
điểm tu luyện Tiên Ma
5 Hộ Mạch Đơn/Lễ Bao
Lễ Bao 2
Lễ Bao 3
Lễ Bao 4
Lễ Bao 5
Lễ Bao 6
Lễ Bao 7
Lễ Bao 8
Lễ Bao 9
Lễ Bao 10 15.000
điểm tu luyện Tiên Ma
 • 1 Thiên Tiên Thủy.
 • 5 Hộ Mạch Đơn/Lễ Bao.
Lễ Bao 11 16.000
điểm tu luyện Tiên Ma
5 Hộ Mạch Đơn/Lễ Bao
Lễ Bao 12
Lễ Bao 13
Lễ Bao 14
Lễ Bao 15 16.000
điểm tu luyện Tiên Ma
 • 1 Vân Ban Bảo Điển.
 • 5 Hộ Mạch Đơn/Lễ Bao.
Lễ Bao 16 17.000
điểm tu luyện Tiên Ma
5 Hộ Mạch Đơn/Lễ Bao
Lễ Bao 17
Lễ Bao 18
Lễ Bao 19
Lễ Bao 20 17.000
điểm tu luyện Tiên Ma
 • 1 Tru Tà Kiếm.
 • 2 Chứng Thư Lễ Bao.
 • 5 Hộ Mạch Đơn/Lễ Bao.

Nhận thưởng ngày vàng

Lễ Bao sử dụng thứ 4 nhịp nhảy kinh nghiệm/Lễ Bao Vật phẩm
Lễ Bao 1 18.000
điểm tu luyện Tiên Ma
10 Hộ Mạch Đơn/Lễ Bao
Lễ Bao 2
Lễ Bao 3
Lễ Bao 4
Lễ Bao 5
Lễ Bao 6
Lễ Bao 7
Lễ Bao 8
Lễ Bao 9
Lễ Bao 10 18.000
điểm tu luyện Tiên Ma
 • 1 Thiên Tiên Thủy.
 • 10 Hộ Mạch Đơn/Lễ Bao.
Lễ Bao 11 20.000
điểm tu luyện Tiên Ma
10 Hộ Mạch Đơn/Lễ Bao
Lễ Bao 12
Lễ Bao 13
Lễ Bao 14
Lễ Bao 15 20.000
điểm tu luyện Tiên Ma
 • 1 Vân Ban Bảo Điển.
 • 10 Hộ Mạch Đơn/Lễ Bao.
Lễ Bao 16 22.000
điểm tu luyện Tiên Ma
10 Hộ Mạch Đơn/Lễ Bao
Lễ Bao 17
Lễ Bao 18
Lễ Bao 19
Lễ Bao 20 22.000
điểm tu luyện Tiên Ma
 • 1 Tru Tà Kiếm.
 • 4 Chứng Thư Lễ Bao.
 • 10 Hộ Mạch Đơn/Lễ Bao.

Lưu ý

 • Ngày thường sử dụng được 20 Lễ Bao.
 • Ngày vàng sử dụng được 40 Lễ Bao.
 • Khi sử dụng tối đa Lễ Bao Cát Tường, kỳ sĩ vẫn có thể sử dụng Lễ Bao Cát Tường 2.
 • Đầu rương sẽ có thông báo rương đầy và phải sắp xếp lại.
 • Nhân vật nếu bị ngắt kết nối hoặc thoát ra vào lại trạng thái sử dụng Lễ Bao sẽ không nhận được phần thưởng còn lại.
 • Mỗi lần chỉ sử dụng được 1 Lễ Bao trong khoảng thời gian là 1 phút.
 • Qua ngày sẽ tính lại lại toàn bộ.
 • Cứ sử dụng đủ 20 Lễ Bao Cát Tường 2 sẽ nhận được 1 Chứng Thư Lễ Bao.
 • Ngày thường từ thứ Hai đến thứ Năm.
 • Ngày vàng từ thứ Sáu đến Chủ Nhật.
 • Khi sử dụng Lễ Bao Cát Tường 2 không được xoay Càn Khôn Luân và ngược lại.
 • Trong thời gian ngày vàng sử dụng Lễ Bao thứ 20 và 40 sẽ nhận lần lượt được Chứng Thư Lễ Bao tương ứng với các lần sử dụng Lễ Bao.
 • Ngày thường chỉ nhận được Chứng Thư Lễ Bao ở lần sử dụng Lễ Bao thứ 20.
 • Thời gian sử dụng Lễ Bao:
Lần/Lễ Bao Giãn cách  Tổng thời gian
Lần 1 Giây thứ 15 1 phút
Lần 2 Giây thứ 30
Lần 3 Giây thứ 45
Lần 4 Giây thứ 60