Về trang đầu

Linh Thú Mới

16-02-23

Hệ thống Linh thú bất ngờ xuất hiện tại tam giới Phong Thần, nhanh khám phá các công năng đặc biệt của Linh thú ngay trong năm 2022 này nhé, nhiều lựa chọn tu luyện để thăng tiến trong nháy mắt, hỗ trợ kỳ sĩ thêm rất nhiều thú vị khi phiêu lưu nơi đây.

 • Cụm áp dụng: Hồi Ức, 2008, 2013, 2017
 • Thời gian áp dụng: Từ 06/2022

Hệ thống Pet Mới

Hình Ảnh Chi Tiết Cấp Bậc Linh Thú

Linh Thạch Nhân
 • Vị trí: Ngọc Hư Cung (216:199)  
 • Chức năng: Mua Linh Thạch
  • 1 Linh Thạch = 3 tiền đồng
  • 10 Linh Thạch = 30 tiền đồng
  • 100 Linh Thạch = 300 tiền đồng
 -
Bách Thú Viên
 • Vị trí: Ngọc Hư Cung (212:196)
 • Chức năng:
  • Đổi Trứng Linh Thú
  • Biến Hình (biến lại hình dạng pet mà nhân vật đã Từng sử dụng, chỉ áp dụng với pet Từ bậc 5 trở lên)
-

Linh Thạch
 • Nguồn gốc: Linh Thạch có thể nhận được thông qua
  • Sự kiện
  • Tính năng boss Ma Lễ
  • Mua tại NPC Linh Thạch Nhân
  • Tính năng Bách Chiến Lệnh
  • Tính năng boss Niên Thú
-

Lệnh bài Tứ Bất Tướng (khóa)
 • Nguồn gốc: Mở rương báu Ma Lễ Thanh
  Tính chất: Không thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt.
4

Lệnh bài Hỏa Thố (khóa)
 • Nguồn gốc: Mở rương báu Ma Lễ Hồng
  Tính chất: Không thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt.
4

Lệnh bài Kim Thố(khóa)
 • Nguồn gốc: Mở rương báu Niên Thú
 • Tính chất: Không thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt.

4

Lệnh bài Kim Long (khóa)
4

Lệnh bài Phi Thiên Linh Miêu (khóa)
 • Nguồn gốc: Nhận thưởng Khai Bang Lập Quốc.
 • Tính chất: Không thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt.
4

Lệnh bài Mặc Giao (khóa)
 • Nguồn gốc: Mở rương báu Ma Lễ Thanh
 • Tính chất: Không thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt.
5

Lệnh bài Tử Huyền (khóa)
 • Nguồn gốc: Mở rương báu Ma Lễ Hồng
 • Tính chất: Không thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt.
5

Lệnh bài Thạch Cơ (khóa)
 • Nguồn gốc: Từ tính năng Lưỡng Cực Lệnh
  Tính chất: Không thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt.
5

Lệnh bài Tiểu Hổ (khóa)
 • Nguồn gốc: Từ chương trình Khai Bang Lập Quốc
 • Tính chất: Không thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt.
5

Lệnh bài Hoàng Phi Hổ (khóa)
6

Lệnh bài Đắc Kỷ (khóa)
 • Nguồn gốc: Từ tính năng Nạp Thẻ/Sự Kiện
  Tính chất: Không thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt.
6

Lệnh bài Lý Tịnh (khóa)
 • Nguồn gốc: Từ tính năng Thương Chu
 • Tính chất: Không thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt.
6

Linh Thạch
 • Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên khi Mở rương báu boss Ma Lễ, Bách Chiến Lệnh, mua tại NPC Linh Thạch Nhân
 • Tính chất: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng, xếp chồng 200/200
 • Chức năng: Đổi Linh Thú
 

Trứng Tứ Bất Tướng
 • Nguồn gốc: Đổi tại NPC Bách Thú Viên Nguyên liệu: Lệnh bài Tứ Bất Tướng + 500 Linh Thạch
 • Tính chất: Có thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng, Không xếp chồng
 • Chức năng: Nhấp chuột phải nhận pet Tứ Bất Tướng
4

Trứng Hỏa Thố
 • Nguồn gốc: Đổi tại NPC Bách Thú Viên Nguyên liệu: Lệnh bài Hỏa Thố + 500 Linh Thạch
 • Tính chất: Có thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng, Không xếp chồng
 • Chức năng: Nhấp chuột phải nhận pet Hỏa Thố
4

Trứng Bạch Thố
 • Nguồn gốc: Đổi tại NPC Bách Thú Viên Nguyên liệu: Lệnh bài Bạch Thố + 500 Linh Thạch
 • Tính chất: Có thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng, Không xếp chồng
 • Chức năng: Nhấp chuột phải nhận pet Bạch Thố
 

Trứng Kim Thố
 • Nguồn gốc: Đổi tại NPC Bách Thú Viên Nguyên liệu: Lệnh bài Bạch Thố + 500 Linh Thạch
 • Tính chất: Có thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng, Không xếp chồng
 • Chức năng: Nhấp chuột phải nhận pet Kim Thố
4

Trứng Kim Long
 • Nguồn gốc: Đổi tại NPC Bách Thú Viên Nguyên liệu: Lệnh bài Kim Long + 500 Linh Thạch
 • Tính chất: Có thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng, Không xếp chồng
 • Chức năng: Nhấp chuột phải nhận pet Kim Long
4
 
Trứng Phi Thiên Linh Miêu
 
 • Nguồn gốc: Đổi tại NPC Bách Thú Viên Nguyên liệu: Lệnh bài Phi Thiên Linh Miêu + 500 Linh Thạch
 • Tính chất: Có thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng, Không xếp chồng
 • Chức năng: Nhấp chuột phải nhận pet Kim Long
 4

Trứng Tiểu Hổ
 • Nguồn gốc: Đổi tại NPC Bách Thú Viên Nguyên liệu: Lệnh bài Tiểu Hổ + 3000 Linh Thạch
 • Tính chất: Có thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng, Không xếp chồng
 • Chức năng: Nhấp chuột phải nhận pet Tiểu Bạch Hổ
5

Trứng Mặc Giao
 • Nguồn gốc: Đổi tại NPC Bách Thú Viên Nguyên liệu: Lệnh bài Mặc Giao + 3000 Linh Thạch
 • Tính chất: Có thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng, Không xếp chồng
 • Chức năng: Nhấp chuột phải nhận pet Mặc Giao
5

Trứng Thạch Cơ
 • Nguồn gốc: Đổi tại NPC Bách Thú Viên Nguyên liệu: Lệnh bài Thạch Cơ + 6000 Linh Thạch
 • Tính chất: Có thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng, Không xếp chồng
 • Chức năng: Nhấp chuột phải nhận pet Thạch Cơ
5

Trứng Tử Huyền
 • Nguồn gốc: Đổi tại NPC Bách Thú Viên Nguyên liệu: Lệnh bài Tử Huyền + 3000 Linh Thạch
 • Tính chất: Có thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng, Không xếp chồng
 • Chức năng: Nhấp chuột phải nhận pet Tử Huyền
5

Trứng Hoàng Phi Hổ
 • Nguồn gốc: Đổi tại NPC Bách Thú Viên Nguyên liệu: Lệnh bài Hoàng Phi Hổ + 6000 Linh Thạch
 • Tính chất: Có thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng, Không xếp chồng
 • Chức năng: Nhấp chuột phải nhận pet Hoàng Phi Hổ
6

Trứng Đắc Kỷ
 • Nguồn gốc: Đổi tại NPC Bách Thú Viên Nguyên liệu: Lệnh bài Đắc Kỷ + 6000 Linh Thạch
 • Tính chất: Có thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng, Không xếp chồng
 • Chức năng: Nhấp chuột phải nhận pet Đắc Kỷ
6

Trứng Lý Tịnh
 • Nguồn gốc: Đổi tại NPC Bách Thú Viên Nguyên liệu: Lệnh bài Lý Tịnh + 6000 Linh Thạch
 • Tính chất: Có thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng, Không xếp chồng
 • Chức năng: Nhấp chuột phải nhận pet Lý Tịnh
6

Các bước thực hiện

Đổi Linh Thú
 • Kỳ sĩ đến NPC Bách Thú Viên tại bản đồ Ngọc Hư Cung (211:196) để đổi trứng linh thú.
 • Tùy theo cấp bậc linh thú mà số Linh Thạch cần sẽ khác nhau.
 • Sau khi nhận được Trứng Linh Thú, kỳ sĩ có thể giao dịch hoặc sử dụng để thay đổi ngoại quang cho pet

Biến Hình

Kỳ sĩ khi tiến hành tịnh hóa, chuyển sinh, giáng linh và bị mất trạng thái pet có thể đến NPC Bách Thú Viên để đổi lại ngoại trang pet trước đó (chỉ áp dụng đối với pet bậc 5 trở lên)

Tịnh Hóa Linh Thú

Kỳ sĩ khi sở hữu pet Bậc 5, Bậc 6, có thể thông qua chương trình Sự Kiện, Giải Đấu,Đấu Giá Đoạt Bảo để tăng tối đa kỹ năng cho nhân vật thông qua pet.

Ví dụ: Kỳ sĩ đang có pet bậc 5 và đang sở hữu pet có kỹ năng Tam Muôi Chân Hỏa (4) thì có thể nâng cấp tối đa pet có kỹ năng Tam Muội Chân Hỏa (5)

Chúc quý kỳ sĩ luôn vui vẻ khi phiêu lưu tam giới Phong Thần. Các thắc mắc vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 hoặc liên hệ website hotro.zing.vn để được hỗ trợ kịp thời.