Top

Cần biết

Những thay đổi trong chức năng Chiến trường máu lửa

- Giới thiệu chi tiết những thay đổi trong chức năng Chiến trường máu lửa.

Các điều chỉnh cơ bản

- Điều chỉnh trị số đơn vị thời gian nhận được điểm danh vọng chiến trường.

- Cơ chế nhận Trấn Hồn Thạch mới, Trấn Hồn Thạch được thêm thời gian hiệu lực.

- Trong phiên bản này, những kỳ sĩ không kịp đăng ký vẫn có thể đứng ngoài xem những kỳ sĩ khác chiến đấu để rút kinh nghiệm cho những lần chiến trường máu lửa sau.

Cải tiến quy trình báo danh

Sơ cấp: đủ 20 người mới bắt đầu chiến trường.

Trung cấp: đủ 16 người mới bắt đầu chiến trường.

Cao cấp: đủ 12 người mới bắt đầu chiến trường.

Phần thưởng

Quán quân ngoài điểm kinh nghiệm còn được nhận Thôi Phong Lệnh.

Nâng cấp thuộc tính pháp bảo Trấn Hồn Thạch

Cấp 1: cần 60 điểm danh vọng.

Cấp 2: cần 150 điểm danh vọng + 2 Thôi Phong Lệnh.

Cấp 3: cần 300 điểm danh vọng + 4 Thôi Phong Lệnh.

Cấp 4: cần 450 điểm danh vọng + 7 Thôi Phong Lệnh.

Cấp 5: cần 600 điểm danh vọng + 14 Thôi Phong Lệnh.

Lưu ý

- Thôi Phong Lệnh có thể mua từ diểm danh vọng (Thôi Phong Lệnh = 60 điểm danh vọng).

- Thôi Phong Lệnh còn là vật phẩm dùng để đổi Trấn Hồn Thạch.

Pháp chủ kính bút