Top

Cần biết

Hướng dẫn chi tiết nhiệm vụ mới Tống Tửu

Hướng dẫn chi tiết nhiệm vụ mới Tống Tửu

- Hướng dẫn chi tiết nhiệm vụ mới Tống Tửu.

Hướng dẫn nhiệm vụ Tống Tửu

Yêu cầu

- Phải đạt đẳng cấp 95.

- Phải chuẩn bị tiền vạn trong người.

- Phải mang theo 1 viên Hồng Bảo Thạch.

Địa điểm

Kỳ sĩ đến Tây Kỳ gặp người Tây Vực (186,192) để nhận nhiệm vụ.

Các bước thực hiện

Bước 1

- Kỳ sĩ đến Tây Kỳ gặp người Tây Vực(186,192).

- Đối thoại với người Tây Vực rồi chọn ô Tống Tửu để nhận nhiệm vụ.

- Nhấn vào Tống Tửu sẽ nhận được dòng đối thoại để xác định đi thực hiện nhiệm vụ.

- Sau khi nhận nhiệm vụ, kỳ sĩ sẽ được sai đến Bích Du Cung tầng 3 tìm chủ tửu quán.

Bước 2

- Kỳ sĩ đến tầng 3 Bích Du Cung để gặp chủ quán Tây Vực (237,192).

- Đối thoại với Chủ tửu quán Tây Vực và chọn ô Tống Tửu để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

- Sau khi đối thoại, sẽ hiện ra bảng thông báo cần phải kiếm được 1 viên Hồng Bảo Thạch và 300000 lượng.

Bước 3

Kiếm đủ 1 Hồng Bảo Thạch và 300000 lượng để tiếp tục nhận nhiệm vụ.

Bước 4

Kỳ sĩ sẽ chọn 1 trong 2 ô Xe Chuyển Rượu hoặc Thần Thuật để thực hiện nhiệm vụ vận chuyển xe rượu.

Bước 5

Kỳ sĩ sẽ nhận được 1 xe chuyển rượu để vận chuyển lên tầng 5 Bích Du Cung cùng trạng thái bình rượu và thời gian vận chuyển.

Bước 6

Trong 20 phút, phải nhanh chóng đưa được xe rượu đến tầng 5 Bích Du Cung trả xe rượu cho Bích Du Nhân để hoàn thành nhiệm vụ.

Phần thưởng

Đối thoại với Bích Du Nhân chọn ô Tống Tửu để nhận phần thưởng.

Khi chọn vào ô Tống Tửu sẽ được lựa chọn phần thưởng:

- Chọn ô nhận điểm kinh nghiệm sẽ được nhận điểm kinh nghiệm = đẳng cấp x 2000 x số lượng trạng thái bình rượu.

- Chọn ô mảnh Phong Ma Bích sẽ được nhận mảnh Phong Ma Bích = số lượng trạng thái bình rượu.

Lưu ý

- Mỗi lần nhận nhiệm vụ, kỳ sĩ sẽ mất đi số lượng tiền nhất định và 1 viên Hồng Bảo Thạch.

- Mỗi ngày có thể thực hiện 9 lần nhiệm vụ, trong đó được 1 lần miễn phí, 8 lần còn lại phải sử dụng Lưu Ly Bôi.

- Vật phẩm mảnh Phong Ma Bích không thể quẳng ra, giao dịch, bày bán hay trao đổi, chỉ có thể bán vào shop.

- Cần tốn 20 mảnh Phong Ma Bích để hợp thành Phong Ma Bích.

- Kỳ sĩ vận chuyển rượu từ lần thứ 1 đến lần thứ 3 sẽ nhận được trạng thái 3 bình rượu để vận chuyển.

- Kỳ sĩ vận chuyển rượu từ lần thứ 4 đến lần thứ 6 sẽ nhận được trạng thái 4 bình rượu để vận chuyển.

- Kỳ sĩ vận chuyển rượu từ lần thứ 7 đến lần thứ 9 sẽ nhận được trạng thái 5 bình rượu để vận chuyển.

Giải thích:

Thần Thuật (vật phẩm Kỳ Trân Các): giúp gia tăng độ bền vững và tăng thêm tốc độ cho xe rượu.

Lưu Ly Bôi (vật phẩm Kỳ Trân Các): giúp nhận thêm nhiều lần nhiệm vụ Tống Tửu.

Mảnh Phong Ma Bích: có tác dụng hợp thành Phong Ma Bích.

Phong Ma Bích: dùng để hợp các trang bị trắng thành trang bị xanh lục.

Cách hợp thành Phong Ma Bích

- Người chơi đến gặp Bích Du Nhân đối thoại để biết được cách hợp thành Phong Ma Bích.

- Sau khi đối thoại sẽ được biết cứ 20 mảnh Phong Ma Bích thì có thể hợp thành 1 Phong Ma Bích.

Pháp chủ kính bút