Top

Cần biết

Hệ thống Pháp Bảo phong phú

Hệ thống Pháp Bảo phong phú chính là nguồn thần lực vô song dành cho bất cư ai sở hữu được chúng, quý kỳ sĩ cùng xem công thức hợp thành, chỉ số thuộc tính cao nhất để quyết tâm thực hiện giấc mộng bá chủ tam giới nhé.

NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnhTính chất
Phong Thần
Xích Tùng Tử
 • Vị trí: Diêu Trì 195:196
 • Chức năng: Hợp thành pháp bảo và thăng cấp pháp bảo (Nhân Giới)
Phong Thần
Tào Bảo
 • Vị trí: Bất Chu Thiên Quan 244:236
 • Chức năng: Hợp thành pháp bảo và thăng cấp pháp bảo (Tiên Ma)
 • Lưu ý: Chỉ áp dụng cụm 2017

Phân loại Pháp Bảo

Phân loạiChi tiết
Pháp Bảo 2 dòngĐịnh Phong Châu
Toàn Tâm Đinh
Lạc Hồn Chung
Hồng Hồ Lô
Ngọc Hư Phù
Cọc Độn Long
Kính Chiếu Yêu
Phong Hỏa Luân
Kim Quang Tỏa
Hạnh Hoàng Kỳ
Càn Khôn Khuyên
Bạch Cốt Phướn
Kinh Vu Lan
Trấn Hồn Thạch
Pháp Bảo 3 dòngAn Mệnh Phù
Ngọc Như Ý
Hỏa Tỳ Bà
Thanh Vân Kiếm
Vô Cực Quy Chân Kính
Thất Bảo Kim Liên
Tam Sinh Thạch
Pháp Bảo 4 dòngHỗn Nguyên Châu
Pháp Bảo Giải ĐấuQuần Anh Hội 9
Quần Anh Hội 11
Trấn Hồn Tháp
Pháp Bảo VNGPháp Bảo VNG
Pháp Bảo Tiên MaThần Kỳ Hình Thiên Ấn
Thần Tôn Hình Thiên Ấn
Ma Hữu Hình Thiên Ấn
Ma Hoàng Hình Thiên Ấn
Thần Kỳ Âm Dương Kính
Thần Tôn Âm Dương Kính
Ma Hữu Âm Dương Kính
Ma Hoàng Âm Dương Kính
Thần Kỳ Túi Ngô Phong
Thần Tôn Túi Ngô Phong
Ma Hữu Túi Ngô Phong
Ma Hoàng Túi Ngô Phong
Thần Kỳ Bích Tỳ Bà
Thần Tôn Bích Tỳ Bà
Ma Hữu Bích Tỳ Bà
Ma Hoàng Bích Tỳ Bà
Thần Kỳ Kim Cang Phách
Thần Tôn Kim Cang Phách
Ma Hữu Kim Cang Phách
Ma Hoàng Kim Cang Phách
Thất Thần Trai (Tiên)
Thất Thần Trai (Ma)

Hợp thành Pháp Bảo

Pháp BảoCông thức hợp thànhChỉ số cao nhấtKết quả
 
Phong Thần
Định Phong Châu
1 Bình Lưu Ly + Dây Phược Long + 1 Hồng Thủy TinhChỉ số thuộc tính:
Linh hoạt: 20
Băng sát: 10
 • Thành công: Nhận được pháp bảo
 • Thất bại: Mất hết vật phẩm
 Phong Thần
Toàn Tâm Đinh
1 Hỗn Thiên Lăng + 1 Túi Ngô Phong + 1 Hồng Thủy TinhChỉ số thuộc tính:
Phòng thổ: 10%
Thổ sát: 10 điểm
 • Thành công: Nhận được pháp bảo
 • Thất bại: Mất hết vật phẩm
 Phong Thần
Lạc Hồn Chung
1 Càn Khôn Xích + 1 Âm Dương Kính + 1 Hồng Thủy TinhChỉ số thuộc tính:
Phòng lôi: 10%
Lôi sát: 10 điểm
 • Thành công: Nhận được pháp bảo
 • Thất bại: Mất hết vật phẩm
 Phong Thần
Hồng Hồ Lô
1 Hỏa Long Tiêu  + 1 Kim Can Phách + 1 Hồng Thủy TinhChỉ số thuộc tính:
Kháng hỏa: 10%
Hỏa sát: 10 điểm
 • Thành công: Nhận được pháp bảo
 • Thất bại: Mất hết vật phẩm
 Phong Thần
Ngọc Hư Phù
1 Bình Lưu Ly + 1 Bích Tỳ Bà + 1 Hồng Thủy TinhChỉ số thuộc tính:
Kháng băng: 10%
Băng sát: 10 điểm
 • Thành công: Nhận được pháp bảo
 • Thất bại: Mất hết vật phẩm
 Phong Thần
Cọc Độn Long
1 Bàn Cổ Phướng +  1 Túi Ngô Phong + 1 Hồng Thủy TInhChỉ số thuộc tính:
Thể chất: 20
Phòng thổ: 10%
 • Thành công: Nhận được pháp bảo
 • Thất bại: Mất hết vật phẩm
 Phong Thần
Kính Chiếu Yêu
1 Thái Dương Châm + 1 Âm Dương Kính + 1 Hồng Thủy TinhChỉ số thuộc tính:
Thân pháp: 20
Phòng lôi: 10%
 • Thành công: Nhận được pháp bảo
 • Thất bại: Mất hết vật phẩm
 Phong Thần
Phong Hỏa Luân
1 Ấm Vạn Nhà + 1 Kim Cang Phách + 1 Hồng Thủy TinhChỉ số thuộc tính:
Sức mạnh: 20
Kháng hỏa: 10%
 • Thành công: Nhận được pháp bảo
 • Thất bại: Mất hết vật phẩm
 Phong Thần
Kim Quang Tỏa
1 Dây Phược Long + 1 Bích Tỳ Bà + 1 Hồng Thủy TinhChỉ số thuộc tính:
Linh hoạt: 20
Kháng băng: 10%
 • Thành công: Nhận được pháp bảo
 • Thất bại: Mất hết vật phẩm
 Phong Thần
Hạnh Hoàng Kỳ
1 Hỗn Thiên Lăng + 1 Bàn Cổ Phướn + 1 Hồng Thủy TinhChỉ số thuộc tính:
Thể chất: 20
Thổ sát: 10
 • Thành công: Nhận được pháp bảo
 • Thất bại: Mất hết vật phẩm
 Phong Thần
Càn Khôn Khuyên
1 Thái Dương Châm + 1 Càn Khôn Xích + 1 Hồng Thủy TinhChỉ số thuộc tính:
Thân pháp: 20
Lôi sát: 10
 • Thành công: Nhận được pháp bảo
 • Thất bại: Mất hết vật phẩm
 Phong Thần
Bạch Cốt Phướn
1 Hỏa Long Tiêu + 1 Ấm Vạn Nha + 1 Hồng THủy TinhChỉ số thuộc tính:
Sức mạnh: 20
Hỏa sát: 10
 • Thành công: Nhận được pháp bảo
 • Thất bại: Mất hết vật phẩm
Phong Thần 
Ly Địa Diệm Quang Kỳ
-Xuất chiêu vũ khí: 10%-
Phong Thần
Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ
-Xuất chiêu bùa pháp: 10%-
Phong Thần 
Kinh Vu Lan
---
 Phong Thần
Trấn Hồn Thạch
Đổi tại NPC Truyền Lệnh Quan chiến trường (nhấp link dẫn bài viết) – Tính năng Chiến Trường Hỏa TuyếnChỉ số thuộc tính:
Giảm sát thương cơ bản: 15%
Thể chất: 30
-
 Phong Thần
An Mệnh Phù
1 Hỗn Thiên Lăng + 1 Hình Thiên Ấn + 1 Hạnh Hoàng Kỳ + 1 Kim Bát Vu + 20 Tha Sơn Thạch-
 • Thành công: Nhận được pháp bảo
 • Thất bại: Mất hết vật phẩm
Phong Thần 
Ngọc Như Ý
1 Bình Lưu Ly + 1 Hình Thiên Ấn + 1 Định Phong Châu + 1 Dây Khổn Tiên + 20 Tha Sơn Thạch-
 • Thành công: Nhận được pháp bảo
 • Thất bại: Mất hết vật phẩm
 Phong Thần
Hỏa Tỳ Bà
1 Hỏa Long Tiêu + 1 Ngũ Quang Thạch + 1 Bạch Cốt Phướn + 1 Lung Linh Tháp + 20 Tha Sơn Thạch-
 • Thành công: Nhận được pháp bảo
 • Thất bại: Mất hết vật phẩm
 Phong Thần
Thanh Vân Kiếm
1 Càn Khôn Xích + 1 Ngũ Quang Thạch + 1 Càn Khôn Khuyên + 1 Chấn Thiên Cung + 20 Tha Sơn Thạch-
 • Thành công: Nhận được pháp bảo
 • Thất bại: Mất hết vật phẩm
Phong Thần
Vô Cực Quy Chân Kính
Đổi tại NPC Hoàng Phi Hổ (nhấp link dẫn bài viết) – Tính Năng Sư Đồ--
Phong Thần
Thất Bảo Kim Liên
1 Đồ Phổ Thất Bảo Kim Liên + 50 Tứ Tinh + 30 Huyễn Linh Nhãn + 10 Tướng Quân Lệnh-Nhất định thành công
Phong Thần 
Tam Sinh Thạch
Nhận tự Giải Đấu/Đấu Giá--
 Phong Thần
Hỗn Nguyên Châu
4 Tứ Tượng Tinh Thạch + 8 Tướng Quân Lệnh + 10 Dung Tinh Lộ--
 Phong Thần
Quần Anh Hội 9
Nhận từ Giải Đấu/Đấu Giá--
 Phong Thần
Quần Anh Hội 11
Nhận từ Giải Đấu/Đấu Giá--
Phong Thần 
Quần Anh Hội 11 (Siêu Cấp)
---
Phong Thần
Trấn Hồn Tháp
Nhận từ Giải Đấu/Đấu Giá/Sự Kiện/Đua Top--
Phong Thần
Pháp Bảo VNG
Nhận từ Đấu Giá--
Phong Thần
Thần Kỳ Hình Thiên Ấn
30 Bất Chu Huyền Thiết + 1 Sơn Linh + 1 Hình Thiên ẤnPhòng ngự +180 điểmNhất định thành công
Phong Thần
Thần Tôn Hình Thiên Ấn
Thần Kỳ Hình Thiên Ấn #9 + 1 Sơn Linh + 1 Hình Thiên ẤnPhòng ngự +180 điểmNhất định thành công
 Phong Thần
Ma Hữu Hình Thiên Ấn
30 Bất Chu Tiên Cang + 1 Địa Linh + 1 Hình Thiên ẤnPhòng ngự + 140 điểmNhất định thành công
 Phong Thần
Ma Hoàng Hình Thiên Ấn
Ma Hữu Hình Thiên Ấn #9 + 15 Bất Chu Tinh Cang + 3 Lò Luyện Cao CấpPhòng ngự + 140 điểmNhất định thành công
Phong Thần
Thần Kỳ Âm Dương Kính (Tiên)
30 Bất Chu Huyền Thiết + 1 Chúc Dung Chân Hỏa + 1 Âm Dương Kính-Nhất định thành công
Phong Thần
Thần Tôn Âm Dương Kính (Tiên)
Thần Kỳ Âm Dương Kính #9 + 15 Bất Chu Huyền Thiết + 3 Lò Luyện Cao Cấp-Nhất định thành công
Phong Thần
Ma Hữu Âm Dương Kính (Ma)
30 Bất Chu Tinh Cang + 1 Chúc Dung Ma Diệm + 1 Âm Dương Kính-Nhất định thành công
Phong Thần
Ma Hoàng Âm Dương Kính (Ma)
Ma Hữu Âm Dương Kính #9 + 15 Bất Chu Tinh Cang + 3 Lò Luyện Cao Cấp-Nhất định thành công
Phong Thần 
Thần Kỳ Túi Ngô Phong (Tiên)
30 Bất Chu Huyền Thiết + 1 Chúc Dung Chân Hỏa + 1 Túi Ngô Phong-Nhất định thành công
Phong Thần 
Thần Tôn Túi Ngô Phong (Tiên)
Thần Kỳ Túi Ngô Phong #9 + 15 Bất Chu Huyền Thiết + 3 Lò Luyện Cao Cấp-Nhất định thành công
 Phong Thần
Ma Hữu Túi Ngô Phong (Ma)
30 Bất Chu Tinh Cang + 1 Chúc Dung Ma Diệm + 1 Túi Ngô Phong-Nhất định thành công
 Phong Thần
Ma Hoàng Túi Ngô Phong (Ma)
Ma Hữu Túi Ngô Phong #9 + 15 Bất Chu Tinh Cang + 3 Lò Luyện Cao Cấp-Nhất định thành công
Phong Thần
Thần Kỳ Bích Tỳ Bà (Tiên)
30 Bất Chu Huyền Thiết + 1 Chúc Dung Chân Hỏa + 1 Bích Tỳ Bà-Nhất định thành công
Phong Thần
Thần Tôn Bích Tỳ Bà (Tiên)
Thần Kỳ Bích Tỳ Bà #9 + 15 Bất Chu Huyền Thiết + 3 Lò Luyện Cao Cấp-Nhất định thành công
Phong Thần
Ma Hữu Bích Tỳ Bà (Ma)
30 Bất Chu Tinh Cang + 1 Chúc Dung Ma Diệm + 1 Bích Tỳ Bà-Nhất định thành công
Phong Thần
Ma Hoàng Bích Tỳ Bà (Ma)
Ma Hữu Bích Tỳ Bà #9 + 15 Bất Chu Tinh Cang + 3 Lò Luyện Cao Cấp-Nhất định thành công
Phong Thần
Thần Kỳ Kim Cang Phách (Tiên)
30 Bất Chu Huyền Thiết + 1 Chúc Dung Chân Hỏa + 1 Kim Cang Phách-Nhất định thành công
Phong Thần
Thần Tôn Kim Cang Phách (Tiên)
Thần Kỳ Kim Cang Phách #9 + 15 Bất Chu Huyền Thiết + 3 Lò Luyện Cao Cấp-Nhất định thành công
Phong Thần
Ma Hữu Kim Cang Phách (Ma)
30 Bất Chu Tinh Cang + 1 Chúc Dung Ma Diệm + 1 Kim Cang Phách-Nhất định thành công
Phong Thần
Ma Hoàng Kim Cang Phách (Ma)
Ma Hữu Kim Cang Phách #9 + 15 Bất Chu Tinh Cang + 3 Lò Luyện Cao Cấp-Nhất định thành công
Phong Thần
Thất Thần Trai (Tiên)
1 Khuôn Pháp Bảo 40 Tiên Ma + 250 mảnh Thất Thần Trai (tiên) + 250 Tuyết Linh Tiên Lộ (Tinh) + 250 Thiên Tiên Lộ (Tinh) + 10 đầu Thân Công Báo  + 10 đầu Ngũ Độc Xà+ 10 đầu Minh Sa Ma-Thông công: Nhất định thành công

 

Phong Thần
Thất Thần Trai (Ma)
1 Khuôn Pháp Bảo 40 Tiên Ma + 250 mảnh Thất Thần Trai (ma) + 250 Huyết Ma Linh Lộ (Tinh) + 250 Thiên Tiên Lộ (Tinh) + 10 đầu Thân Công Báo  + 10 đầu Ngũ Độc Xà+ 10 đầu Minh Sa Ma-Thông công: Nhất định thành công

 

Thăng cấp Pháp Bảo

Pháp BảoThăng 1 - 3Thăng 4-6Thăng 7-9Thăng 10-12
Pháp bảo 2 thuộc tínhPháp bảo + 1 Hồng Bảo Thạch + 1 Lò Sơ CấpPháp bảo + 1 Hồng Bảo Thạch + 1 Lò Trung CấpPháp bảo + 1 Hồng Bảo Thạch + 1 Lò Cao CấpPháp bảo + 3 Hồng Bảo Thạch + 2 Dung Tinh Lộ + 1 Lò Luyện Trân Hựu
Pháo bảo 3 thuộc tínhPháp bảo + 5 Hồng Bảo Thạch + 2 Lò Sơ CấpPháp bảo + 5 Hồng Bảo Thạch + 2 Lò Trung CấpPháp bảo + 5 Hồng Bảo Thạch + 2 Lò Cao CấpPháp bảo + 5 Hồng Bảo Thạch + 4 Dung Tinh Lộ + 2 Lò Luyện Trân Hựu
Trấn Hồn ThạchTrấn Hồn Thạch + 3 Thôi Phong Lệnh + 1 Hồng Bảo Thạch + 1 Lò Luyện Sơ CấpTrấn Hồn Thạch + 7 Thôi Phong Lệnh + 1 Hồng Bảo Thạch + 1 Lò Luyện Trung CấpTrấn Hồn Thạch + 11 Thôi Phong Lệnh + 1 Hồng Bảo Thạch + 1 Lò Luyện Cao CấpTrấn Hồn Thạch + 14 Thôi Phong Lệnh + 5 Dung Tinh Lộ + 2 Lò Luyện Trân Hựu
Hỗn Nguyên ChâuHỗn Nguyên Châu + 1 Tứ Tượng Tinh Thạch + 5 Dung Tinh Lộ + 1 Lò Luyện Sơ CấpHỗn Nguyên Châu + 2 Tứ Tượng Tinh Thạch + 5 Dung Tinh Lộ + 1 Lò Luyện Trung CấpHỗn Nguyên Châu + 4 Tứ Tượng Tinh Thạch + 5 Dung Tinh Lộ + 1 Lò Luyện Cao CấpHỗn Nguyên Châu + 5 Tứ Tượng Tinh Thạch + 5 Dung Tinh Lộ + 2 Lò Luyện Trung Hựu
Vô Cực Quy Chân KínhVô Cực Quy Chân Kính + 1 Bộc Phác Thạch + 1 Hồng Bảo Thạch + 1 Lò Luyện Sơ CấpVô Cực Quy Chân Kính + 2 Bộc Phác Thạch + 1 Hồng Bảo Thạch + 1 Lò Luyện Trung CấpVô Cực Quy Chân Kính + 3 Bộc Phác Thạch + 1 Hồng Bảo Thạch + 1 Lò Luyện Cao CấpVô Cực Quy Chân Kính + 1 Bộc Phác Thạch + 1 Hồng Bảo Thạch + 1 Lò Luyện Sơ Cấp
Thất Bảo Kim Liên5 Hồng Bảo Thạch + 2 Lò Luyện Sơ Cấp + 10 Huyễn Linh Nhãn + 1 Đồ Phổ Thất Bảo Kim Liên5 Hồng Bảo Thạch + 2 Lò Luyện Trung Cấp + 10 Huyễn Linh Nhãn + 1 Đồ Phổ Thất Bảo Kim Liên5 Hồng Bảo Thạch + 2 Lò Luyện Cao Cấp + 10 Huyễn Linh Nhãn + 1 Đồ Phổ Thất Bảo Kim Liên5 Hồng Bảo Thạch + 2 Lò Luyện Trân Hựu + 10 Huyễn Linh Nhãn + 1 Đồ Phổ Thất Bảo Kim Liên

Nguyên liệu thăng cấp Pháp Bảo

Cập nhật sau

Nếu có gì thắc mắc, quý kỳ sĩ vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 hoặc gửi hỗ trợ về địa chỉ hotro.zing.vn để nhận được giải đáp nhanh nhất.

Trân trọng,