Top

Cần biết

Giới thiệu chi tiết cho nhiệm vụ Thám Quân

- Giới thiệu thông tin nhiệm vụ Thám Quân.

Yêu cầu

Người chơi đạt đẳng cấp 30 trở lên.

Nhiệm vụ

Bước 1: Người chơi tới gặp Hoàng Thiên Hóa (214,184) ở Triều Ca nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Đối thoại với Hoàng Thiên Hóa để nhận nhiệm vụ Thám Quân.

Bước 3: Hoàng Thiên Hóa nhờ kỳ sĩ đi thu thập tin tức từ các đại phu.

Bước 4: Sau khi nhận nhiệm vụ, kỳ sĩ sẽ đến đại phu các thành để thu thập tin tức.

Bước 5: Lấy được tin tức từ đại phu, người chơi quay về báo cho Hoàng Thiên Hóa. Hoàn thành nhiệm vụ

Phần thưởng

Tùy theo đẳng cấp của người chơi mà nhận được điểm kinh nghiệm tương ứng với đẳng cấp.

Lưu ý

- Mỗi ngày người chơi có thể nhận được 6 lần nhiệm vụ Thám Quân.

- Hệ thống sẽ cho phép thực hiện 1 lần miễn phí.

- Muốn thực hiện 5 lần còn lại, cần sử dụng Thiên Tiên Thủy.

Pháp chủ kính bút