Quay về Trang chủ

Phiên bản mới Lưỡng Cực Tam Giới

Từ 15-08-2019 đến 15/08/2019

Đầu trang

Thăng cấp trang bị 120

24-02-20

Thăng cấp Trang Bị và Vũ Khí 120 tại NPC Xích Tùng Tử, quý kỳ sĩ lưu ý công thức và tỷ lệ thành công để có thể đạt được trang bị và vũ khí như mong muốn. Nhanh tay thực hiện ngay để bá chủ tam giới...

Thời gian diễn ra

 • Thời gian: Khi ra mắt phiên bản mới.
 • NPC liên quan: Xích Tùng Tử (195:196)

Phong Thần

Vật phẩm liên quan

Nội dungChi tiết

Phong Thần

Tinh chế Trang bị sơ cấp (mảnh)

 • Nguồn gốc: NPC Xích Tùng Tử giá 19 tiền đồng
 • Tính chất: Không xếp chồng, giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 4,5,6 tỷ lệ thành công 10%, tối đa sử dụng 3 viên mỗi lần hợp thành.

Phong Thần

Tinh chế Trang bị sơ cấp (nguyên)

 • Nguồn gốc: NPC Xích Tùng Tử giá 89 tiền đồng
 • Tính chất: Không xếp chồng, giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 7,8,9 tỷ lệ thành công 10%, tối đa sử dụng 3 viên mỗi lần hợp thành.

Phong Thần

Tinh chế Trang tinh (sơ)

 • Nguồn gốc: NPC Xích Tùng Tử giá 139 tiền đồng
 • Tính chất: Không xếp chồng, giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 10,11,12 tỷ lệ thành công 10%, tối đa sử dụng 3 viên mỗi lần hợp thành.

Phong Thần

Tinh chế Trang nguyên (cao cấp)

 • Nguồn gốc: Giải đấu, sự kiện hàng tháng.
 • Tính chất: Không xếp chồng, giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 7,8,9 tỷ lệ thành công 100%. (Hiện tại không mở bán vật phẩm này)

Phong Thần

Tinh chế Trang tinh (cao cấp)

 • Nguồn gốc: Giải đấu, sự kiện hàng tháng.
 • Tính chất: Không xếp chồng, giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 10,11,12 tỷ lệ thành công 100%. (Hiện tại không mở bán vật phẩm này)

Phong Thần

Tinh chế Vũ khí sơ cấp (mảnh)

 • Nguồn gốc: NPC Xích Tùng Tử giá 19 tiền đồng
 • Tính chất: Không xếp chồng, giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 7,8,9 tỷ lệ thành công 10%, tối đa sử dụng 3 viên mỗi lần hợp thành.

Phong Thần

Tinh chế Vũ khí sơ cấp (nguyên)

 • Nguồn gốc: NPC Xích Tùng Tử giá 99 tiền đồng
 • Tính chất: Không xếp chồng, giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 4,5,6 tỷ lệ thành công 10%, tối đa sử dụng 3 viên mỗi lần hợp thành.

Phong Thần

Tinh chế Khí tinh (sơ)

 • Nguồn gốc: NPC Xích Tùng Tử giá 149 tiền đồng
 • Tính chất: Không xếp chồng, giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 10,11,12 tỷ lệ thành công 10%, tối đa sử dụng 3 viên mỗi lần hợp thành.

Phong Thần

Tinh chế Khí nguyên (cao cấp)

 • Nguồn gốc: Giải đấu, sự kiện hàng tháng.
 • Tính chất: Không xếp chồng, giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 7,8,9 tỷ lệ thành công 100%
  (Hiện tại không mở bán vật phẩm này)

Phong Thần

Tinh chế Khí Tinh (cao cấp)

 • Nguồn gốc: Giải đấu, sự kiện hàng tháng.
 • Tính chất: Không xếp chồng, giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 10,11,12 tỷ lệ thành công 100%
  (Hiện tại không mở bán vật phẩm này)

Thăng cấp TRANG BỊ bằng bùa may mắn 10%

Công thứcThành côngThất bại
Trang bị chưa thăng cấp + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 1 Sao 100% Thành Công
Trang bị 1 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 2 Sao
Trang bị 2 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 3 Sao
Trang bị 3 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Trang bị sơ cấp (mảnh) 4 Sao 3 Sao
Trang bị 4 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Trang bị sơ cấp (mảnh) 5 Sao
Trang bị 5 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Trang bị sơ cấp (mảnh) 6 Sao
Trang bị 6 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Trang bị sơ cấp  (nguyên) 7 Sao Mất tất cả nguyên liệu
(bao gồm Trang bị)
Trang bị 7 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Trang bị sơ (nguyên) 8 Sao
Trang bị 8 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Trang bị sơ cấp  (nguyên) 9 Sao
Trang bị 9 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang Tinh (sơ cấp) 10 Sao Trang bị chưa thăng cấp
Trang bị 10 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang Tinh (sơ cấp) 11 Sao
Trang bị 11 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang Tinh (sơ cấp) 12 Sao

Thăng cấp TRANG BỊ bằng bùa may mắn 100%

Công thứcThành côngThất bại
Trang bị chưa thăng cấp + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 1 Sao 100% Thành Công
Trang bị 1 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 2 Sao
Trang bị 2 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 3 Sao
Trang bị 3 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Vũ khí sơ cấp (mảnh) 4 Sao 3 Sao
Trang bị 4 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Vũ khí sơ cấp (mảnh) 5 Sao
Trang bị 5 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Trang bị sơ cấp (mảnh) 6 Sao
Trang bị 6 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 1 Tinh chế Trang nguyên (cao cấp) 7 Sao 100% Thành Công
Trang bị 7 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 1 Tinh chế Trang nguyên (cao cấp) 8 Sao
Trang bị 8 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 1 Tinh chế Trang nguyên (cao cấp) 9 Sao
Trang bị 9 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 1 Tinh chế Trang tinh (cao cấp) 10 Sao
Trang bị 10 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 1 Tinh chế Trang tinh (cao cấp) 11 Sao
Trang bị 11 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 1 Tinh chế Trang tinh (cao cấp) 12 Sao

Thăng cấp VŨ KHÍ bằng bùa may mắn 10%

Công thứcThành côngThất bại
Trang bị chưa thăng cấp + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 1 Sao 100% Thành Công
Trang bị 1 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 2 Sao
Trang bị 2 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 3 Sao
Trang bị 3 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Vũ khí sơ cấp (mảnh) 4 Sao 3 Sao
Trang bị 4 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Vũ khí sơ cấp (mảnh) 5 Sao
Trang bị 5 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Vũ khí sơ cấp (mảnh) 6 Sao
Trang bị 6 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Vũ khí sơ cấp (nguyên) 7 Sao Mất tất cả nguyên liệu
(bao gồm Trang bị)
Trang bị 7 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Vũ khí sơ cấp (nguyên) 8 Sao
Trang bị 8 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Vũ khí sơ cấp (nguyên) 9 Sao
Trang bị 9 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Khí tinh (sơ) 10 Sao Trang bị chưa thăng cấp
Trang bị 10 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Khí tinh (sơ) 11 Sao
Trang bị 11 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Khí tinh (sơ) 12 Sao

Thăng cấp VŨ KHÍ bằng bùa may mắn 100%

Công thứcThành côngThất bại
Trang bị chưa thăng cấp + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 1 Sao 100% Thành Công
Trang bị 1 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 2 Sao
Trang bị 2 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 3 Sao
Trang bị 3 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Vũ khí sơ cấp (mảnh) 4 Sao 3 Sao
Trang bị 4 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Vũ khí sơ cấp (mảnh) 5 Sao
Trang bị 5 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Vũ khí sơ cấp (mảnh) 6 Sao
Trang bị 6 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 1 Tinh chế Vũ khí sơ cấp (nguyên) 7 Sao 100% Thành Công
Trang bị 7 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 1 Tinh chế Vũ khí sơ cấp (nguyên) 8 Sao
Trang bị 8 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 1 Tinh chế Vũ khí sơ cấp (nguyên) 9 Sao
Trang bị 9 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 1 Tinh chế Khí Tinh (cao cấp) 10 Sao
Trang bị 10 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 1 Tinh chế Khí Tinh (cao cấp) 11 Sao
Trang bị 11 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 1 Tinh chế Khí Tinh (cao cấp) 12 Sao

Lưu ý: Tùy vào loại Sát Thương muốn thăng cấp, sẽ dùng nguyên liệu tương ứng thay thế cho Ngũ Quang Thạch trong công thức như sau:

 • Hỏa sát: Sử dụng Hỏa Long Tiêu
 • Băng sát: sử dụng Bình Lưu Ly
 • Thổ sát: sử dụng Hỗn Thiên Lăng
 • Lôi sát: sử dụng Càn Khôn Xích