Quay về Trang chủ

Phiên bản mới Lưỡng Cực Tam Giới

Từ 15-08-2019 đến 15/08/2019

Đầu trang

Hợp thành Thất Thần Trai

24-02-20

Pháp Bảo Tiên Ma - Thất Thần Trai, bất kỳ ai nắm giữ được bí kíp này đều có thể giễu võ giương oai trước tam cõi Phong Thần. Đọc kỹ hướng dẫn thăng pháp bảo để sở hữu điều mong muốn.

NPC liên quan

Hình ảnh NPCNội dung

Xích Tùng Tử
Vị trí: Diêu Trì (195:196)

Thông tin vật phẩm

Vật phẩmThông tin


Tuyết Linh Tiên Lộ
 • Nguồn gốc: Đánh quái từ bản đồ Bản Tuyền Thánh Địa
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép pháp bảo Thất Trần Trai (hệ Tiên)


Tuyết Linh Tiên Lộ (Tinh)
 • Nguồn gốc: Ghép tại NPC Võ Vương theo công thức 250 Tuyết Linh Tiên Lộ + 1 Hồi Thiên Tái Tạo Đơn = 1 Tuyết Linh Tiên Lộ (Tinh). Ngẫu nhiên thành công hoặc thất bại.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép pháp bảo Thất Trần Trai (hệ Tiên)


Huyết Linh Ma Lộ
 • Nguồn gốc: Đánh quái từ bản đồ Bản Tuyền Thánh Địa.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép pháp bảo Thất Trần Trai (hệ Ma)


Huyết Ma Linh Lộ (Tinh)
 • Nguồn gốc: Ghép tại NPC Võ Vương theo công thức 250 Huyết Linh Ma Lộ + 1 Hồi Thiên Tái Tạo Đơn = 1 Huyết Linh Ma Lộ (Tinh). Ngẫu nhiên thành công hoặc thất bại.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép pháp bảo Thất Trần Trai (hệ Ma)


Thiên Tiên Lộ
 • Nguồn gốc: Đánh quái từ các bạn đồ trong Tiên Ma.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép pháp bảo Thất Trần Trai (hệ Tiên và Hệ Ma)


Thiên Tiên Lộ (Tinh)
 • Nguồn gốc: Ghép tại NPC Võ Vương theo công thức 250 Thiên Tiên Lộ + 1 Hồi Thiên Tái Tạo Đơn = 1 Thiên Tiên Lộ (Tinh). Ngẫu nhiên thành công hoặc thất bại.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép pháp bảo Thất Trần Trai (hệ Tiên và Hệ Ma)


Mảnh Thất Trần Trai - Tiên
 • Nguồn gốc: Rơi từ boss Tiên Ma Thân Công Báo, Ngũ Độc Xà, Minh Sa Ma.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép pháp bảo Thất Trần Trai (hệ Tiên)


Mảnh Thất Trần Trai - Ma
 • Nguồn gốc: Rơi từ boss Tiên Ma Thân Công Báo, Ngũ Độc Xà, Minh Sa Ma.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép pháp bảo Thất Trần Trai (hệ Ma)

Khuôn Pháp Bảo Tiên Ma
 • Nguồn gốc:  Rơi từ boss Tiên Ma Thân Công Báo, Ngũ Độc Xà, Minh Sa Ma.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép pháp bảo Thất Trần Trai (hệ Tiên và Hệ Ma)


Đầu Thân Công Báo
 • Nguồn gốc:  Rơi từ boss Tiên Ma Thân Công Báo.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép pháp bảo Thất Trần Trai (hệ Tiên và Hệ Ma)


Đầu Ngũ Độc Xà
 • Nguồn gốc:  Rơi từ boss Tiên Ma Ngũ Độc Xà
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép pháp bảo Thất Trần Trai (hệ Tiên và Hệ Ma)

Đầu Minh Sa Ma
 • Nguồn gốc:  Rơi từ boss Tiên Ma Minh Sa Ma.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép pháp bảo Thất Trần Trai (hệ Tiên và Hệ Ma)

Công thức hợp thành

Hình ảnh NPC 

Thất Thần Trai Pháp Bảo (Ma) =

1 Khuôn Pháp Bảo 40 Tiên Ma + 250 mảnh Thất Thần Trai (ma) + 250 Huyết Ma Linh Lộ (Tinh) + 250 Thiên Tiên Lộ (Tinh) + 10 đầu Thân Công Báo  + 10 đầu Ngũ Độc Xà+ 10 đầu Minh Sa Ma
Thất Thần Trai Pháp Bảo (Tiên) = 1 Khuôn Pháp Bảo 40 Tiên Ma + 250 mảnh Thất Thần Trai (tiên) + 250 Tuyết Linh Tiên Lộ (Tinh) + 250 Thiên Tiên Lộ (Tinh) + 10 đầu Thân Công Báo  + 10 đầu Ngũ Độc Xà+ 10 đầu Minh Sa Ma

Công thức thăng pháp bảo

Vật PhẩmTừ 1 - 3Từ 4 - 6Từ 7- 9Từ 10-12
Đồ my lệ hồn 10 15 20 25
Thiên Tiên Lộ (Tinh) 25 50 75 100
Huyết Linh Ma Lộ (Tinh) 25 50 75 100
Tuyết Linh Tiên Lộ (Tinh) 25 50 75 100
Tiền vạn 1000 1000 1000 1000

Thuộc tính Pháp bảo - màu Xanh:

Thuộc tính màu xanhCấp 1-3Cấp 4-6Cấp 7-9Cấp 10Cấp 11Cấp 12
Tăng tất cả thuộc tính 5 10 15 20 25 45
Sinh lực % 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Thuộc tính Pháp bảo - màu Vàng:

HệChi tiết
Hệ Tiên Sau khi sử dụng sẽ tăng Toàn Kháng 20%, Giảm sát thương cơ bản 20%, duy trì 30 phút cho thành viên trong đội.
Hệ Ma Sau khi sử dụng sẽ tăng Tăng Thời Giang Thọ Thương 20 điểm, Giảm Thời gian đóng băng 20%, duy trì 30 phút cho thành viên trong đội.