Quay về Trang chủ

Phiên bản mới Lưỡng Cực Tam Giới

Từ 15-08-2019 đến 15/08/2019

Đầu trang

Boss Hoàng Kim

24-02-20

Khi tiêu diệt boss Hoàng Kim, ngoài việc rớt các vật phẩm như Trang Bị, Vũ Khí, Bí Kíp, Pháp Bảo, Bảo Thạch thì ở phiên bản mới này quý kỳ sĩ có thể nhận được thêm Mảnh Thú Cưỡi 120, Ngọc, Quái Phù….. Cấp boss càng cao, số lượng Mảnh Thú Cưỡi 120 càng nhiều

TÊN BOSSTÊN VẬT PHẨM
Thiết Bố Mảnh Thú Cưỡi 120 (Giáp Sỹ)
Mảnh Thú Cưỡi 120 (Đạo Sỹ)
Mảnh Thú Cưỡi 120 (Dị Nhân)
Kim Trại Mảnh Thú Cưỡi 120 (Giáp Sỹ)
Mảnh Thú Cưỡi 120 (Đạo Sỹ)
Mảnh Thú Cưỡi 120 (Dị Nhân)
Côn Bối Mảnh Thú Cưỡi 120 (Giáp Sỹ)
Mảnh Thú Cưỡi 120 (Đạo Sỹ)
Mảnh Thú Cưỡi 120 (Dị Nhân)
Lam Bá Mảnh Thú Cưỡi 120 (Giáp Sỹ)
Mảnh Thú Cưỡi 120 (Đạo Sỹ)
Mảnh Thú Cưỡi 120 (Dị Nhân)
Bàn Cổ Mảnh Thú Cưỡi 120 (Giáp Sỹ)
Mảnh Thú Cưỡi 120 (Đạo Sỹ)
Mảnh Thú Cưỡi 120 (Dị Nhân)
Đại Điêu Mảnh Thú Cưỡi 120 (Giáp Sỹ)
Mảnh Thú Cưỡi 120 (Đạo Sỹ)
Mảnh Thú Cưỡi 120 (Dị Nhân)
Nhị Lang Thần Mảnh Thú Cưỡi 120 (Giáp Sỹ)
Mảnh Thú Cưỡi 120 (Đạo Sỹ)
Mảnh Thú Cưỡi 120 (Dị Nhân)
Giao Long - 100 Mảnh Thú Cưỡi 120 (Giáp Sỹ)
Mảnh Thú Cưỡi 120 (Đạo Sỹ)
Mảnh Thú Cưỡi 120 (Dị Nhân)
Ly Long - 110 Mảnh Thú Cưỡi 120 (Giáp Sỹ)
Mảnh Thú Cưỡi 120 (Đạo Sỹ)
Mảnh Thú Cưỡi 120 (Dị Nhân)
Di Long - 120 Mảnh Thú Cưỡi 120 (Giáp Sỹ)
Mảnh Thú Cưỡi 120 (Đạo Sỹ)
Mảnh Thú Cưỡi 120 (Dị Nhân)