Quay về Trang chủ

Hệ thống Tu Chân

Từ 24-09-2013

Đầu trang

Thu thập

01-01-70

Sử dụng Chân Khí Đơn để đổi Túi Chân Khí từ Giao Giao Tiên Tử, nâng cấp cảnh giới Tu Chân. Nhưng thu thập Chân Khí Đơn, Hộ Mạch Đơn bằng cách nào? Thân mời kỳ sĩ cùng theo dõi bản tin sau:

Thu thập Chân Khí Đơn (Tiểu)

Hình ảnh Nội dung
Phong Thần
Chân Khí Đơn
(Tiểu)
 • Bước 01: Nhận nhiệm vụ tại NPC Giao Giao Tiên Tử.
 • Bước 02: Thăng cấp 1.000.000 điểm kinh nghiệm để đổi 01 Chân Khí Đơn (Tiểu).
 • Lưu ý:
  • Không áp dụng cho cấp độ 200.
  • Tối đa nhận 500 Chân Khí Đơn (Tiểu)/nhân vật/ngày.

Thu thập Chân Khí Đơn (Trung)

Hình ảnh Nội dung
Phong Thần
Chân Khí Đơn
(Trung)
 • Bước 01: Nhận nhiệm vụ tại NPC Giao Giao Tiên Tử.
 • Bước 02: Hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ để nhận Chân Khí Đơn (Trung).
  • Ví dụ: Giao Giao Tiên Tử yêu cầu kỳ sĩ nộp 03 Giấy Chứng Nhận Thương Chu hoặc hoàn thành 02 lần nhiệm vụ Hữu Huy. Chi tiết như bản bên dưới.
 • Lưu ý:
  • Nhận lại nhiệm vụ sau khi hủy sẽ tốn 01 tiền Đồng.
  • Hoàn thành nhanh tiêu hao 02 tiền Đồng.
  • Tối đa hoàn thành 50 nhiệm vụ/ngày.
Yêu cầu ngẫu nghiên Số lượng
Nộp Giấy Chứng Nhận Thương Chu 03
Nộp Giấy Chứng Nhận Quốc Chiến
Nộp Phiếu Giảm Giá
Nộp Đồng Bảo An
Nộp Đồng Hữu Huy
Nộp Hỗn Độn Khí
Nộp Túi Hữu Huy
Sử dụng Thiên Khố Lệnh Phù loại 01
Sử dụng Thiên Khố Lệnh Phù loại 02
Sử dụng Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng Triệu Tiên Thuật
Hoàn thành nhiệm vụ kỹ năng sống 02
Hoàn thành nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành nhiệm vụ Người Thần Bí

Online nhận Hộ Mạch Đơn

Hình ảnh Nội dung
Phong Thần
Hộ Mạch Đơn
 • Bước 01: Mua Túi Hộ Mạch tại NPC Giao Giao Tiên Tử (01 tiền Đồng).
 • Bước 02: Sau mỗi giờ online, nhấn chuột phải vào Túi Hộ Mạch để nhận Hộ Mạch Đơn.
 • Lưu ý:
  • Thời gian online có cộng dồn khi rời mạng và đăng nhập lại.
  • 24h00 mỗi ngày, thời gian online sẽ trở về 0.
  • Nhận tối đa 10 Hộ Mạch Đơn/nhân vật/ngày.

Đổi Túi Chân Khí

Hình ảnh Nội dung
Phong Thần
Túi Chân Khí
110 điểm Chân Khí = 01 Túi Chân Khí
(Đổi tại Giao Giao Tiên Tử)