Quay về Trang chủ

Bảo An Phù 2017

Từ 29-05-2017

Đầu trang

Túi nhiệm vụ Hữu Huy

27-02-18

Sử dụng túi nhiệm vụ Hữu Huy, kỳ sĩ sẽ nhận được những vật phẩm cần thiết thể hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn, hỗ trợ phần nào trên con đường bôn tẩu tam giới.

Tên vật phẩm
Tôm Kho Kim Cang Phách
Canh Cá Diết Thái Dương Châm
Cá Chép Sốt Chua Ngọt Bàn Cổ Phướng
Cá Viên Chiên Dây Phược Long
Tôm Xào Ấm Vạn Nha
Canh Suông Dây Khổn Tiên
Phá Thủy Hoàn Chấn Thiên Cung
Cấn Thổ Hoàn Kim Bát Vu
Tốn Phong Hoàn Lung Linh Tháp
Ly Hỏa Hoàn Toàn Tâm Đinh
Ngũ Sắc Kiên Quân Phù Lạc Hồn Chung
Ngũ Sắc Lợi Binh Lục Hồng Hồ Lô
Ngự Long Phù Ngọc Hư Phù
Chiến Long Lục Cộc Đôn Long
Thiên Lang Đơn Kính Chiếu Yêu
Chu Tước Đơn Phong Hỏa Luân
Thanh Long Đơn Kim Quang Tỏa
Bạch Hổ Đơn Hạnh Hoàn Kỳ
Huyền Vũ Đơn Càn Khôn Khuyên
Ngũ Quang Thạch Bạch Cốt Phướn
Hình Thiên Ấn Đinh Phong Châu
Càn Khôn Xích Xích Viêm Toái Ngọc (chưa mài)
Hổn Thiên Lăng Xích Viêm Phàm Ngọc (chưa mài)
Bình Lưu Ly Thanh Minh Toái Ngọc (chưa mài)
Hỏa Long Tiêu Thanh Minh Phàm Ngọc (chưa mài)
Âm Dương Kính Tử Hà Toái Ngọc (chưa mài)
Túi Ngô Phong Tử Hà Phàm Ngọc (chưa mài)
Bích Tỳ Bà Vi Quang Quái Phù (chưa mài)